Overall Equipment Effectiveness


OEE (CEZ)

OEE je najbežnejšie používaný indikátor výkonnosti výroby. OEE bol vyvinutý ako súčasť štíhlej výroby (Lean Manufacturing).

OEE kvantifikuje, aký je rozdiel medzi aktuálnym a ideálnym výkonom. Pozostáva z 3 základných ukazovateľov:

 • Dostupnosť (Availability)
 • Výkon (Performance)
 • Kvalita (Quality)

OEE za vypočíta podľa vzorca: OEE = Dostupnosť * Výkon * Kvalita

Total Effective Equipment Performance - Totálna efektívnosť zariadení

Okrem OEE sa používa aj indikátor TEEP, ktorý kalkuluje s celkovým dostupným časom výroby 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Vyťaženie (Loading) je % celkového dostupného času k celkovému času (24*365).

OEE benchmarking

Existujú benchmarky pre jednotlivé odvetvia a typy výrob, tzv. World Class OEE. Celosvetové štúdie ukazujú, že priemerná hodnota OEE vo výrobných závodoch je 60%.

Za World Class OEE je považovaná hodnota OEE 85% alebo vyššia. To je možné dosiahnuť splnením nasledovných parametrov:


Uvedenú hodnotu OEE nemožno brať za etalón v každom odvetví. Nakoľko odvetvia, i jednotlivé výrobné systémy sú odlišné, aj dosahované resp. plánované hodnoty World Class OEE sú iné. Podľa www.idhammarsystems.com je odvetvová štruktúra World Class OEE nasledovná:

Použitie OEE benchmarkingu

Dôležité je, aby pre benchmarking, bola použitá porovnateľná metodika pre výpočet OEE (najmä meranie a klasifikácia veličín).

V prípade, že sa metodika výpočtu OEE nemení, tak viem či sa zlepšujem aj v prípade, že metodika výpočtu OEE nie je optimálna.

OEE v odvetviach

Líšia sa nielen výrobné procesy a odvetvia ale aj každý závod:

 • existujú rôzne konečné produkty,
 • existujú rôzne výrobné procesy,
 • každá továreň je iná,
 • stroje a zariadenia sa líšia závod od závodu,
 • vek budov a zariadení sa mení,
 • počet a kvalita zamestnancov sa líšia,
 • kvalita suroviny sa líši.

Všetky tieto veci majú vplyv na konečnú efektívnosť výrobného zariadenia.

Americká spoločnosť Leanproduction uvádza na základe takmer 50-ročných skúseností, že hodnota OEE sa v diskrétnej výrobe pohybuje v týchto hodnotách:TOP straty OEE

Poruchy

Zlyhania sú jedným z najviac frustrujúcich typov straty efektívnosti, pretože sú neočakávané a často môžu viesť k úplnému zastaveniu práce. Ak dôjde k prelomeniu dôležitého nástroja, stroja alebo iného zariadenia, je potrebné urobiť rýchlu akciu, aby ste ho mohli vymeniť alebo vymeniť, aby sa práce mohla začať znova.

Medzi spôsoby, ako môžete tomuto typu problému zabrániť a minimalizovať jeho dopad, ak k nemu dôjde, patrí:

 • Pravidelne naplánovaná údržba 
 • Náhrada nástroja alebo stroja záložným
 • Dostupné náhradné diely pre kľúčové komponenty
 • Automatické alerty na vzniknutú poruchu
 • Automatizácia, meranie a vyhodnocovanie výkonnosti údržbárskych procesov

Nastavovanie a úpravy

Výsledné OEE znižujú straty, ktoré nastávajú pri vykonávaní akýchkoľvek zmien nastavení a úprav - napríklad je nutné stroj prenastaviť, aby ste začali vyrábať iný výrobok. Tiež ak chýba materiál, zásoby alebo dokonca zamestnanci.

Niektoré možnosti pri hľadaní ako znížiť straty:

 • Plánovanie optimálnych výrobných dávok
 • Optimálne zoradenie výrobných zákaziek (Production scheduling)
 • Optimalizácia zásob
 • Monitoring a identifikácia týchto strát a automatické alerty pri odchýlkach

Malé zastavenia (mikroprestoje)

Mikroprestoje sú všetky malé veci, ktoré spôsobujú, že zariadenie spomaľuje svoju produkciu ako napríklad zablokované snímače, zastavovanie dopravníkov, zablokované komponenty, nesprávne prísun/odsun materiálu z výrobných zariadení a mnoho iných.

Väčšina týchto typov prestojov v skutočnosti nezastaví celú výrobu, ale len jednu konkrétnu oblasť.

Zatiaľ čo tieto mikroprestoje je ťažké odstrániť z dôvodu svojej povahy, existuje niekoľko vecí, ktoré je možné urobiť, aby sa pomerne výrazne znížili, vrátane nasledujúcich:

 • Štandardizácia najlepších postupov
 • Okamžité upozornenie - alerty
 • Oprávnenie na zásah/opravu zaškoleným zamestnancom aj keď to nie je ich hlavná pracovná náplň
 • Monitoring a identifikácia týchto strát


Znížená rýchlosť

Je to pravdepodobne typ straty, ktorá môže byť najťažšie identifikovateľná. Zdá sa, že všetko funguje hladko, ale ak sa nevyrába optimálnou rýchlosťou, dochádza k výraznej strate produktivity.

Zvážte nasledujúce možnosti nápady, ktoré vám pomôžu zvýšiť rýchlosť jazdy vo vašom zariadení.

 • Hľadajte a štandardizujte najlepšie postupy pre dosahovanie optimálnej rýchlosti
 • Udržiavajte dobre udržiavané stroje aby mohli pracovať optimálnou rýchlosťou
 • Vyhnite sa úmyselnému znižovaniu/zvyšovaniu rýchlosti 
 • Monitoring rýchlosti zberom dát zo strojov, identifikácia odchýlok a alerty na odchýlky


Nepodarkový nábeh výroby

Tento typ straty sa často vyskytuje pri prepnutí na nový výrobok alebo pri iných zmenách. V mnohých prípadoch prvá sada vyrobených výrobkov má nejaký problém, takže ich nemožno použiť. Medzi spôsoby ako znížiť tieto straty patria nasledujúce:

 • Malé počiatočné dávky - v niektorých zariadeniach je lepšie len spustiť malú počiatočnú dávku, aby sa identifikovali potenciálne problémy. 
 • Zlepšenie postupov pri nábehu výroby - ak sa rovnaký typ problému opakuje, prehodnoťte, ako sa nábeh výroby realizuje.
 • Implementácia vylepšeného monitorovania problémov môže pomôcť identifikovať problémy počas štartovacieho procesu hneď, ako sa to stane.

Nepodarková výroba

Je to obdobné ako pri nepodarkovom nábehu výroby ale môžu sa vyskytnúť kedykoľvek. Často je to z tohto dôvodu ťažšie opraviť. Kľúčové je neustále sledovanie nepodarkov a ich príčin.

Niektoré dobré spôsoby, ako zamedziť nepodarkom patrí:

 • Sledovanie nepodarkov a podrobností o každom odmietnutom produkte, ktoré pomôže rýchlejšie nájsť koreňovú príčinu. 
 • Kontroly po prestojoch - uistite sa, že ste si venovali čas na vykonanie podrobnej kontroly stroja po prestoji. Ak to nie je častý problém, môže sa realizovať počas plánovanej odstávky aby sa minimalizovala strata produktivity.
 • Aktívne monitorovanie kvality počas celého výrobného procesu, aby sa nepodarok neodhalil až na jeho konci.


Úrovne OEE

Aj keď je vo výrobnej firme nejako zavedené OEE, je veľmi dôležité na akej je úrovni. V zásade je možné úroveň OEE klasifikovať:

1)     Papierové OEE – typicky sa jedná o papierový zber a evidenciu informácií o rôznych druhoch strát. Nevýhodou je typické skreslenie zadávaných informácií obsluhou. Tento systém neumožňuje okamžitú reakciu na vzniknuté problémy alebo odchýlky. Pre nekompletné dáta obvykle ani neumožňuje vypočítať správne OEE a sledovanie trendov v čase. 

2)     Excelovské OEE – dáta sú zbierané viac štruktúrovane ako v prípade papierového OEE a umožňujú sledovanie trendov. Nerieši však problém skresľovania dát obsluhou a neumožňuje okamžitú reakciu na problémy a odchýlku.

3)     Automatizované neintegrované OEE – kľúčové dáta (obvykle run/stop a rýchlosť) sú automatizovane zbierané zo strojov, čo zaručuje ich objektivitu (neskreslenie obsluhou), umožňuje identifikáciu koreňových príčin a okamžitú reakciu na prípadné výpadky.

4)     Automatizované integrované OEE – OEE s automatizovaným zberom dát zo strojov je rozšírený o integráciu s inými systémami (napríklad systémami pre riadenie údržby CMMS/EAM, ERP systémami typu SAP, systémami Condition monitoringu a/alebo inými výrobnými systémami, systémami Condition monitoringu), čo umožňuje v reálnom čase vyhodnocovať odchýlky, ktorých referenčné hodnoty sa nachádzajú v týchto systémoch. Umožňuje automatizované vytváranie hlásení/zákaziek do systému údržby, spätné prepočítavanie OEE (napríklad pri zistení nekvality z testov/skúšok alebo pri reklamácii od zákazníka). Automatizované integrované OEE s výhodou býva integrovanou súčasťou systému riadenia výroby, ktorý umožňuje odhlasovanie výroby, sledovanie kvality, vysledovateľnosti a zberu dát z výrobných zariadení.

Contact us