Overall Equipment Effectiveness (Celková efektivita zařízení)


OEE (CEZ)

OEE je nejběžněji používaný indikátor výkonnosti výroby. OEE bylo vyvinuto jako součást štíhlé výroby (Lean Manufacturing).

OEE kvantifikuje, jaký je rozdíl mezi aktuálním a ideálním výkonem. Sestává z 3 základních ukazatelů:

 • Dostupnost (Availability)
 • Výkon (Performance)
 • Kvalita (Quality)

OEE za vypočítá podle vzorce: OEE = Dostupnost * Výkon * Kvalita

 ‏‏‎ 

>> Více informací o řešení pro online monitoring výroby a měření OEE <<


TEEP (TEZ)

Total Effective Equipment Performance - Totální efektivnost zařízení

Kromě OEE se používá i indikátor TEEP, který kalkuluje s celkovým dostupným časem výroby 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Vytížení (Loading) je % celkového dostupného času k celkovému času (24 * 365).


OEE benchmarking

Existují benchmarky pro jednotlivá odvětví a typy výrob, tzv. World Class OEE. Celosvětové studie ukazují, že průměrná hodnota OEE ve výrobních závodech je 60%.

Za World Class OEE je považována hodnota OEE 85% nebo vyšší. To je možné docílit splněním následujících parametrů:


Uvedenou hodnotu OEE nelze brát za etalon v každém odvětví. Jelikož odvětví i jednotlivé výrobní systémy jsou odlišné, i dosahované, resp. plánované hodnoty World Class OEE, jsou jiné. Podle www.idhammarsystems.com je odvětvová struktura World Class OEE následující:


Použití OEE benchmarkingu

Důležité je, aby pro benchmarking byla použita srovnatelná metodika pro výpočet OEE (zejména měření a klasifikace veličin).

V případě, že se metodika výpočtu OEE nemění, je potom zřejmé, zda dochází ke zlepšení i v případě, že metodika výpočtu OEE není optimální.


OEE v odvětvích

Liší se nejen výrobní procesy a odvětví, ale také každý závod:

 • existují různé konečné produkty,
 • existují různé výrobní procesy,
 • každá továrna je jiná,
 • stroje a zařízení se liší závod od závodu,
 • věk budov a zařízení se mění,
 • počet a kvalita zaměstnanců se liší,
 • kvalita suroviny se liší.

Všechny tyto aspekty mají vliv na konečnou efektivitu výrobního zařízení.

Americká společnost Leanproduction uvádí na základě téměř 50 let zkušeností, že hodnota OEE se v diskrétní výrobě pohybuje v těchto hodnotách:


 ‏‏‎ 

TOP ztráty OEE

Poruchy

Selhání jsou jedním z nejvíce frustrujících typů ztráty efektivnosti, protože jsou neočekávaná a často mohou vést k úplnému zastavení práce. Pokud dojde k poruše důležitého nástroje, stroje nebo jiného zařízení, je třeba provést rychlou akci, abyste ho mohli vyměnit, aby práce mohla začít znovu.

Mezi způsoby, jak můžete tomuto typu problému zabránit a minimalizovat jeho dopad, pokud k němu dojde, patří:

 • Pravidelně naplánovaná údržba
 • Náhrada nástroje nebo stroje záložním
 • Dostupné náhradní díly pro klíčové komponenty
 • Automatické alerty na vzniklou poruchu
 • Automatizace, měření a vyhodnocování výkonnosti údržbářských procesů

Nastavování a úpravy

Výsledné OEE snižují ztráty, které nastávají při provádění jakýchkoliv změn nastavení a –úprav. Například je nutné stroj přenastavit, abyste začali vyrábět jiný výrobek. Také pokud chybí materiál, zásoby, nebo dokonce zaměstnanci.

Některé možnosti při hledání, jak snížit ztráty:

 • Plánování optimálních výrobních dávek
 • Optimální seřazení výrobních zakázek (Production scheduling)
 • Optimalizace zásob
 • Monitoring a identifikace těchto ztrát a automatické alerty při odchylkách
 • Malé zastavení (mikro prostoje)

Mikro prostoje jsou všechny malé aspekty, které způsobují, že zařízení zpomaluje svou produkci jako například zablokované snímače, zastavování dopravníků, zablokované komponenty, nesprávný přísun/odsun materiálu z výrobních zařízení a mnoho jiných.

Většina těchto typů prostojů ve skutečnosti nezastaví celou výrobu, ale jen jednu konkrétní oblast.

Zatímco tyto mikro prostoje je obtížné odstranit z důvodu své povahy, existuje několik opatření, které lze udělat, aby se poměrně výrazně snížily:

 • Standardizace osvědčených postupů
 • Okamžitá upozornění – alerty
 • Oprávnění k zásahu / opravu zaškoleným zaměstnancům, i když to není jejich hlavní pracovní náplň
 • Monitoring a identifikace těchto ztrát

Snížená rychlost

Je to pravděpodobně typ ztráty, která může být nejhůře identifikovatelná. Zdá se, že všechno funguje hladce, ale pokud se nevyrábí optimální rychlostí, dochází k výrazné ztrátě produktivity.

Zvažte následující možnosti, které vám pomohou zvýšit rychlost jízdy ve vašem zařízení.

 • Hledejte a standardizujte nejlepší postupy pro dosahování optimální rychlosti.
 • Udržujte stroje stále v dobrém stavu, aby mohly pracovat optimální rychlostí.
 • Vyhněte se úmyslnému snižování / zvyšování rychlosti.
 • Provádějte monitoring rychlosti sběrem dat ze strojů, identifikace odchylek a alertů na odchylky.

Zmetkový náběh výroby

Tento typ ztráty se často vyskytuje při přepnutí na nový výrobek nebo při jiných změnách. V mnoha případech má první sada vyrobených výrobků nějaký problém, takže je nelze použít. Mezi způsoby, jak snížit tyto ztráty, patří následující:

 • Malé počáteční dávky - v některých zařízeních je lepší jen spustit malou počáteční dávku, aby se identifikovali potenciální problémy.
 • Zlepšení postupů při náběhu výroby - pokud se stejný typ problému opakuje, přehodnoťte, jak se náběh výroby realizuje.
 • Implementace vylepšeného monitorování problémů může pomoci identifikovat problémy během startovacího procesu, jakmile se to stane.

Zmetková výroba

Je to obdobné jako při zmetkovém náběhu výroby, ale mohou se vyskytnout kdykoli. Často je to z tohoto důvodu těžší opravit. Klíčové je neustálé sledování zmetků a jejich příčin.

Mezi některé dobré způsoby, jak zamezit zmetkům, patří:

 • Sledování zmetků a podrobností o každém odmítnutém produktu, které pomůže rychleji najít kořenovou příčinu.
 • Kontroly po prostojích: ujistěte se, že jste věnovali čas provedení podrobné kontroly stroje po přestávce. Pokud to není častý problém, může se toto realizovat během plánované odstávky, aby se minimalizovala ztráta produktivity.
 •  Aktivní monitorování kvality během celého výrobního procesu, aby se zmetek neodhalil až na jeho konci.


Úrovně OEE

I když je ve výrobní firmě nějak zavedené OEE, je velmi důležité, na jaké je úrovni. V zásadě je možné úroveň OEE klasifikovat:

1) Papírové OEE - typicky se jedná o papírový sběr a evidenci informací o různých druzích ztrát. Nevýhodou je typické zkreslení zadávaných informací obsluhou. Tento systém neumožňuje okamžitou reakci na vzniklé problémy nebo odchylky. Pro nekompletní data obvykle ani neumožňuje vypočítat správné OEE a sledování trendů v čase.

2) Excelovské OEE - data jsou sbírána více strukturovaně jako v případě papírového OEE a umožňují sledování trendů. Neřeší však problém zkreslování dat obsluhou a neumožňuje okamžitou reakci na problémy a odchylku.

3) Automatizované neintegrované OEE - klíčová data (obvykle run / stop a rychlost) jsou automatizovaně sbírána ze strojů, což zaručuje jejich objektivitu (nezkreslený obsluhou), umožňuje identifikaci kořenových příčin a okamžitou reakci na případné výpadky.

4) Automatizované integrované OEE - OEE s automatizovaným sběrem dat ze strojů je rozšířen o integraci s jinými systémy (například systémy pro řízení údržby CMMS / EAM, ERP systémy typu SAP, systémy Condition monitoringu a / nebo jinými výrobními systémy, systémy Condition monitoringu), což umožňuje v reálném čase vyhodnocovat odchylky, jejichž referenční hodnoty se nacházejí v těchto systémech. Umožňuje automatizované vytváření hlášení / zakázek do systému údržby, zpětné přepočítávání OEE (například při zjištění nekvality z testů / zkoušek nebo při reklamaci od zákazníka). Automatizované integrované OEE je výhodné integrovat jako součást systému řízení výroby, který umožňuje odhlašování výroby, sledování kvality, sledovatelnosti a sběru dat z výrobních zařízení.


>> Více informací o řešení pro online monitoring výroby a měření OEE <<
Kontaktujte nás