Funkcionalita PROCE55 Maintenance

Výkonné řešení pro inteligentní údržbu a Průmysl 4.0, se kterým zvýšíte produktivitu údržby a dosáhnete rychlé přínosy.

Přehled

Systém PROCE55 Maintenance pokrývá všechny požadavky moderního řízení údržby ve výrobním podniku. Podporuje plánovanou i neplánovanou údržbu.

Základní funkcionalitu PROCE55 je možné nasadit velmi rychle a flexibilně. Je možné ji jednoduše adaptovat na potřeby zákazníka. Velkou výhodou je možnost doplnit specifickou funkcionalitu, kterou zákazník potřebuje. To umožňuje unikátní BPM (Business process management) technologie, na níž je PROCE55 založen.

Zákazník tak může začít využívat přínosy řešení velmi rychle a postupně ho rozšiřovat.


Organizační struktura
 • Flexibilně definovatelná struktura organizace (závody, resp. provozy, lokality); organizační struktura může reflektovat organizační strukturu ERP systému (např. SAP);
 • Flexibilní struktura skladů náhradních dílů; struktura skladů může reflektovat organizační strukturu ERP systému (např. SAP);
 • Možnost sdílení náhradních dílů mezi několika závody, resp. provozy;
 • Možnost sdílení údržbářů mezi několika závody, resp. provozy;

Stroje, zařízení, nástroje
 • Evidence výrobních zařízení a jejich umístění; evidence nástrojů;
 • Karta výrobního zařízení (stroj, linka apod.);
  • Základní data (název a číslo, rok výroby, umístnění apod.) a obrázky;
  • Přiřazení k ziskovému a nákladovému středisku;
  • Hierarchické struktury zařízení (kusovník stroje) a jejich vzájemné závislosti (stupně údržby);
  • Technická data stroje (výkon, rychlost, spotřeba, velikost, hmotnost apod.); provozní parametre zařízení;
  • Příslušenství: média (vzduch, elektřina, voda apod.); materiály (náhradní díly, spotřební materiál apod.);
  • Multimediální dokumentace (uživatelské manuály, údržbářské manuály, technická dokumentace, provozní deník, záznamy o historii údržby a oprav, revizní zprávy, záruční listy, kontakty na servisní střediska);
  • Další atributy jsou volně definovatelné;
 • Karta nástroje (zjednodušená obdoba karty výrobního zařízení);

Činnosti údržby a jejich přiřazení ke strojům a zařízením
 • Kmenová data činností údržby obsahují číselník aktivit údržby vykonávaných v daném závodě. Tyto činnosti jsou přiřazené k jednotlivým strojům a zařízením. Ke každé činnosti na příslušném zařízení jsou doplněné další informace:
  • Termíny vykonávání preventivní anebo autonomní údržby – obvykle se používají pevné termíny, periodické intervaly (denně, týdenně, měsíčně apod.), podle skutečného využití (vyrobené množství, takty, moto hodiny apod.);
  • Termíny inspekcí (diagnostika, revize včetně VTZ (Vyhrazená technická zařízení));
  • Předepsaný čas pro vykonání dané činnosti údržby na příslušném zařízení;
  • Fixní náklady činnosti údržby (například pro vykonávání externí údržby),
  • Variabilní, resp. jednotkové náklady údržbářské činnosti;
 • Základní typy údržbářských aktivit, které mohou být podrobněji strukturované: udržování (preventivní a prediktivní údržba), údržba po poruše (opravy), inspekce (prohlídky, revize), autonomní údržba apod.;
 • Další atributy jsou volně definovatelné;

Náhradní díly
 • Základní data (název a číslo, rok výroby, záruka apod.) a obrázky;
 • Parametry dílu (definovatelné podle potřeb zákazníka); dokumentace k náhradnímu dílu;
 • Bezpečná hladina zásoby; termíny dodávek; informace o dodavatelích; minimální objednací množství; cena;
 • Další atributy jsou volně definovatelné;
 • Náhradní díly můžou být propojené s příslušným strojem anebo zařízením prostřednictvím kusovníku;
 • Dále můžou být údaje náhradních dílů doplněné o termíny revizí náhradních dílů (například elektrických strojů a zařízení). V takovém případě bude náhradní díl v režimu údržby a systém bude automaticky generovat požadavky na příslušnou aktivitu (např. revizi);
 • V případě potřeby je možné doplnit údaje o specifických podmínkách uskladnění pro určité materiály (například chemický sklad). V takovém případě je obsluha systémem upozorněná na specifické uskladnění;
 • Možná identifikace náhradních dílů přes 1D/2D kódy anebo RFID anebo NFC;

Dodavatelé náhradních dílů a externí údržby
 • Identifikační údaje dodavatelů;
 • Číslo dodavatele v ERP systému a kontaktní osoby. Pro jeden materiál anebo externí údržbu může být evidováno více dodavatelů. Některý z nich může být v systému uvedený jako preferovaný;
 • Forma pořízení náhradního dílu;

Nástroje
 • Sledování aktuálního využití nástroje (vyrobené množství, takty, moto hodiny), stavu nástroje a management aktivit (čištění, mazání, kalibrace apod);
 • Skladové hospodářství nástrojů;
 • Možná identifikace nástrojů přes 1D/2D kódy anebo RFID anebo NFC;

Synchronizace kmenových záznamů se systémem SAP anebo jiným ERP systémem
 • Kmenová data může PROCE55 Maintenance automaticky synchronizovat s ERP systémem.
 • Pro PROCE55 Maintenance je typická online synchronizace se systémem SAP (bez implementovaného nebo s implementovaným modulem SAP PM);

Předdefinované šablony
 • Pro zefektivnění administrace kmenových dat se s výhodou dají využít předdefinované šablony;

Opravy, údržba po poruše (reaktivní údržba)
 • Okamžité a jednoduché zadání hlášení poruchy z pracoviště;
 • Automatizované hlášení poruch na základě informací ze zařízení;
 • Vizualizace poruch;
 • Řízení priorit;
 • Přidělení opravy údržbářům, týmům;
 • Sledování časů (reakční čas, doba nástupu na opravy, doba opravy, doba náběhu do produkce apod.);
 • Alert systém (EWS - Early Warning System);
 • Mobilní údržba;
 • K dispozici je kontextová dokumentace a databáze znalostí pro zkrácení doby opravy;
 • Dokumentace oprav;
 • Evidence výkonů a spotřebovaných náhradních dílů;

Preventivní údržba
 • Preventivní údržba podle data (pravidelná periodická údržba), podle časových intervalů (od poslední preventivní údržby), skutečného využití (vyrobené množství, takty, moto hodiny), na základě odvedené výroby anebo sběru dat ze strojů;
 • Inspekce – diagnostická údržba, revize včetně VTZ (vyhrazených technických zařízení);

TPM - autonomní údržba
 • Funkcionalita obdobná jako u preventivní údržby PROCE55 Maintenance;
 • Při přiřazování aktivit k zařízením, může uživatel kromě periodicity zadat i čas. Tímto je pokryta potřeba plánování na ranní, odpolední, noční směnu, během které se má aktivita autonomní údržby vykonat;
 • Provedení aktivit autonomní údržby se potvrzuje, optimálně přes mobilní zařízení – mobilní TPM autonomní údržba. Lze nastavit kontrolní mechanismy pro zajištění skutečného provedení aktivit. Součástí potvrzení může být poznámka anebo foto-, audio-, resp. video- dokumentace anebo hlášení;

Prediktivní údržba
 • Na základě shromážděných dat ze strojů anebo inspekcí a nastavených příslušných parametrů pro jejich vyhodnocování, umožňuje systém zjistit aktuální stav zařízení a na základě toho předcházet neočekávaným poruchám a případně prodloužit časové intervaly výměny dílů;
 • Údržba podle stavu (CBM - Condition based maintenance):
  • Condition monitoring - průběžný monitoring stavu zařízení (např. teploty - termodiagnostika, vibrací – vibrodiagnostika, viskozity, resp. čistoty oleje atd.);
  • Automatizované založení hlášení anebo zakázky údržby na základě sběru relevantních dat ze strojů anebo technických zařízení a systémů;
  • Manuální vložení parametrů odečtených při pochůzkové diagnostice; lze využít mobilní aplikace PROCE55;
  • Nastavení příslušných parametrů, které musejí splňovat snímaná data v průběhu definovaného časového období tak, aby byla provedena související akce ve vztahu k danému objektu údržby (stroji anebo zařízení);
 • Sběr dat ze strojů a zařízení je možný:
  • Z definovaných měřicích míst pomocí zabudovaných senzorů, které poskytuje samotné zařízení anebo je možné stroje dovybavit specifickými snímači;
  • Z technických systémů (např. Wonderware, OSIsoft, ThingWorx, apod.);
 • Vizualizace a analýza;
 • Predikce;

Hlášení a požadavky na údržbu
 • Okamžité a jednoduché vložení hlášení anebo požadavků na údržbu do systému;
 • Zadání hlášení anebo požadavku přes mobilní zařízení (mobilní terminál, smartphon, tablet apod.), webové rozhraní počítače (PC anebo notebook), terminál ve výrobě, anebo ho může na základě ústní (obvykle telefonické) informace zadat do systému dispečer anebo jiný oprávněný pracovník;
 • Identifikace zařízení, jeho části anebo dílu načtením 1D/2D kódu anebo naskenováním RFID anebo NFC;
 • Automatizované anebo částečně automatizované vytvoření hlášení na základě signálu ze zařízení, snímače, technického systému anebo funkcionalitou CBM (Condition based maintenance);
 • Požadavek je klasifikovaný podle typu (porucha, požadavek na údržbu, zjištění z obhlídky, inspekce apod.), priority, zařízení, případně dalších parametrů;
 • Je možné přiřadit k hlášení foto– anebo audio- anebo video– dokumentaci, která napomůže lepší posoudit závažnost a stav poruchy bez toho, aby se na místo poruchy musel někdo osobně dostavit; optimální použití je přes mobilní zařízení;
 • Možnost zadat hlášení hlasem;
 • Každý požadavek je zaznamenán v zásobníku požadavků a okamžitě zobrazený v přehledu požadavků. Pracovník odpovědný za plánování údržby má možnost požadavek zamítnout anebo ho změnit na zakázku údržby a stanovit její prioritu;

Zakázky údržby a plánování
 • Zakázky údržby jsou generovány systémem:
  • Automaticky podle nastavených kritérií (plánovaná údržba podle různých scénářů – vyrobené množství, moto hodiny, fixní termíny, intervaly apod.);
  • Manuálně ad-hoc podle potřeby;
 • Plánování údržby strojů a zařízení:
  • Odpovědný pracovník potvrdí, resp. může změnit systémem navržené termíny, rozsah údržbářských činností anebo časy realizace zakázky;
  • Plánování může být na libovolné časové období v souladu s časovou organizací údržby (směny, dni, týdny, měsíce, roky apod.);
  • Plánování podle profesí (elektrikář, zámečník/mechanik, měření a regulace apod.), kvalifikací, týmů, anebo posádek; lze plánovat i na úroveň jednotlivých údržbářů;
  • Plánování externí údržby;
  • Přehled plánovaných aktivit údržby na výrobním zařízení;
  • Podpora workflow;
 • Plánovací tabule:
  • Všechny plánované údržbářské zakázky jsou zobrazené na časové ose údržbářské plánovací tabule, s barevným rozlišením typu údržbářské zakázky (oprava, preventivní údržba, plánovaná, probíhající, ukončená apod.);
  • Z úrovně zakázek je možné přejít na detailní úroveň jednotlivých činností příslušné zakázky údržby;
  • Obvykle se pro zobrazování plánu používá roční, čtvrtroční, měsíční, týdenní a denní báze, a to až na úroveň směny;
 • Disponibilita náhradních dílů:
  • Na základě plánu údržby se kontroluje disponibilita náhradních dílů na skladě;
  • Podle disponibility systém automatizovaně navrhuje obstarání materiálu;
 • Kontrola kapacit:
  • Kontrola disponibility údržbářských kapacit; Obvykle podle profesí (elektrikář, zámečník/mechanik, měření a regulace apod.);
  • Příslušné reporty umožňují následné plánování reálných kapacit údržbářů ve vztahu k plánovaným (požadovaným) kapacitám;

Přidělování údržbářských zakázek
 • Na základě plánování vzniká zásoba práce, resp. požadavků na údržbu, na příslušné plánovací období s příslušnými kvalifikacemi, resp. požadavky na externí dodavatele. Tato zásoba práce se dá využít k systematickému přidělování údržbářských činností (detailní dílenské plánování). Na tomto základě buď zakázky údržby přidělí příslušný pracovník (vedoucí údržby, mistr, dispečer) anebo si ji údržbář převezme sám, výběrem zvolené zakázky ze seznamu zakázek;
 • V zakázce lze definovat priority, termíny, umístění (strom zařízení), popis atd.;
 • V PROCE55 je definován číselník aktivit, které lze ke každé zakázce přiřadit manuálně anebo je aktivita automaticky přiřazena z plánované anebo autonomní údržby;
 • Pro upozornění údržbářů na novou zakázku je možné aktivovat alert systém PROCE55 EWS (Early Warning System);
 • PROCE55 Maintenance umožňuje vytisknout příslušnou dokumentaci k údržbářské zakázce;
 • V případě použití mobilních zařízení jsou tyto informace přístupné online (v případě dostupného síťového připojení) anebo v offline režimu jsou staženy do mobilního zařízení;

Zpětná hlášení
 • Sledování a evidence provedené údržby;
 • Zadává se informace o typu, rozsahu zakázek a jejich časovém trvání, údržbářských výkonech, jakož i spotřebované materiály a náhradní díly. V případě poruchy zadává pracovník i její příčinu. Ke každému úkonu je možné přiřadit i obrázek anebo jiný dokument, který je následně přiřazený k dokumentaci zařízení a zakázky;
 • Zpracování neukončených, resp. nekompletních zakázek;
 • Dílčí průběžné odhlašovaní, když zakázka trvá delší časové období;
 • Okamžité odvádění práce přes mobilní zařízení s automatickým převzetím času ukončení a doby trvání údržbářské aktivity;
 • Životní cyklus zakázky je řízený pomocí statusů na několika úrovních. Je možné řídit i proces předání zařízení po opravě výrobě;

Zúčtování servisních zásahů v systému SAP
 • Zúčtování do modulu SAP CO - na příslušné kontrolingové objekty (nákladové středisko, CO zakázka apod.) PROCE55 Maintenance zaúčtuje spotřebovaný materiál a sumární výkony údržby při definovaných tarifech; anebo
 • PROCE55 Maintenance vygeneruje SAP PM zakázku (v případě potřeby i s notifikací) a po servisním zásahu bude tato zakázka automaticky odhlášená v SAP PM s vykázaným časem a případně i spotřebovaným materiálem na servisní zásah;

Přehledy plánovaných a vykonaných zakázek
 • Přehled o všech plánovaných a odhlášených zakázkách; možnost různých filtrů;
 • Při provedených aktivitách údržby je možné kontrolovat skutečné trvání údržby a při poruchách sledovat jejich příčiny;

Náhradní díly
 • Efektivní management náhradních dílů a skladů zajišťuje, že náhradní díly jsou dostupné včas, na správném místě a v potřebném množství; řízení zásob ND;
 • Transparentní spotřeba, vyhodnocování obrátkovosti a management zakázek náhradních dílů snižuje úroveň jejich zásob;
 • Identifikace 1D/2D kódy anebo RFID anebo NFC, eliminuje možnost záměny, umožňuje rychlé dohledání náhradního dílu a lehkou a rychlou inventuru;
 • Jednoduchý a rychlé zadání požadavku na pořízení náhradních dílů anebo externí údržbu;

Optimální hladina zásob
 • Zobrazení vývoje spotřeby a stavu zásob náhradního dílu v čase;
 • Nastavení a hlídání bezpečné hladiny zásob ND;
 • To umožňuje předpovědět budoucí spotřebu dílů, optimalizovat životní cyklus náhradních dílů a identifikovat nadbytečné zásoby ND; optimalizace skladových zásob ND;
 • Systém zároveň zajišťuje informace pro optimální stanovení bezpeční hladiny zásob ND, které můžou bát nastavené a udržovány v PROCE55 Maintenance anebo v SAP MM anebo v jiném ERP systému;

Sklady náhradních dílů
 • Flexibilní struktura skladů náhradních dílů (více skladů v různých lokalitách; organizační struktura: závod – sklad – skladová pozice/lokace); struktura skladů PROCE55 Maintenance může reflektovat organizační strukturu ERP systému (např. SAP);
 • V případě, že zákazník pro náhradní díly používá sklady vedené v systému SAP, je systém PROCE55 Maintenance s modulem SAP MM anebo WM automaticky synchronizované a náhradní díly a sklady vedené v systému SAP jsou viditelné v aplikaci PROCE55 Maintenance;
 • Možnost využívat PROCE55 Maintenance na management skladů náhradních dílů, které nejsou evidovány v systému SAP (příruční sklady, opravené anebo repasované náhradní díly, náhradní díly zaúčtované po příjmu přímo do spotřeby apod.);
 • Možné označení skladů a skladových pozic 1D/2D kódy anebo RFID anebo NFC;
 • Integrace automatických anebo poloautomatických skladových systémů typu Kardex;
 • Je možné integrovat i sklady vedené v jiných informačních systémech;

Skladové operace
 • Systém podporuje všechny základní operace skladového hospodářství jako jsou příjem, výdej, korekce množství apod. Příslušné materiálové pohyby jsou evidovány;
 • Možná identifikace náhradních dílů přes 1D/2D kódy anebo RFID anebo NFC;
 • Synchronizace skladových zásob se systémem SAP může být prováděna na úrovni množství, v speciálních scénářích je možné synchronizovat i jednotlivé materiálové pohyby;

Požadavky a pořízení náhradních dílů a externí údržby
 • Jednoduše a rychle zadáte požadavek na pořízení náhradních dílů anebo externí údržbu;
 • Automatické generování požadavků na objednání náhradních dílů a externí údržby na základě plánu preventivní údržby, skladových zásob, bezpečné hladiny zásob a termínu objednání;
 • Automatizované sdružování požadavků na objednání náhradních dílů podle minimálního objednacího množství;
 • PROCE55 Maintenance umožňuje automaticky anebo poloautomaticky zasílat požadavky na poskytnutí služeb externí údržby;
 • Získáte přehled o činnostech externí údržby a eliminujete neoprávněně účtované výkony;
 • V případě aktivace PROCE55 EPRO (workflow Electronic Purchase Requisition and Orders) je možné proces vystavování nákupních požadavků nebo objednávek automatizovat a synchronizovat s ERP systémem (např. SAP);

Správa nástrojů
 • PROCE55 Maintenance umožňuje správu nástrojů. Nástroje jsou jednoznačně označeny 1D/2D kódem, RFID tagem anebo NFC s typickými atributy jako je číslo nástroje, název projektu, číslo projektu, vlastník nástroje. To umožňuje monitorovat stav nástroje (např. OK, v opravě, po životnosti, preventivní prohlídka, výroba) a pozici kde se nástroj nachází;
 • Je možné automatické sbírání informací o běhu stroje a v něm založeného nástroje (vyrobené množství, moto hodiny, počet taktů apod.). Pokud jsou tyto informace ze stroje k dispozici, může systém PROCE55 Maintenance automaticky generovat požadavky na údržbu nástroje;

Dokumentace
 • Potřebná dokumentace je jednoduše přístupná. Je zobrazována kontextově (ve vztahu k příslušné aktivitě údržby, zařízení, náhradnímu dílu apod.) a přes mobilním zařízení je dostupná kdekoliv a kdykoliv;
 • Technická a servisní dokumentace k zařízením, nástrojům, náhradním dílům; Provozní deník; Záznamy, historie provedené údržby a opatření, záznamy z inspekcí, revizí, diagnostiky apod., včetně příslušných workflow;
 • Komfortní vyhledávání v kontextu uvedených informací. Okamžitý přístup k informacím z jakéhokoli místa, pro oprávněných uživatelů, přes mobilní zařízení;
 • Podpora různých multimediálních formátů (včetně obrázků, audia, videa);
 • Dokumentace může být uložena v PROCE55 Maintenance anebo jiných systémech, přičemž je přístupná ze systému PROCE55 Maintenance. Typické je uložení na síťových discích, v DMS/CMS (Document/Content Management) systémech (např. SharePoint, IBM Lotus Notes);

Znalostní databáze (Knowledge database)
 • Znalostní databáze spojuje informace získané v procesech identifikace příčin poruchy s následnými činnostmi vykonávanými na stroji anebo zařízení. Znalostní databáze umožňuje sbírat zkušenosti získané v procesu údržbu strukturovaným způsobem, což vědě ke zkrácení času na provedení údržby (Time to repair) a eliminaci chyb;
 • Znalostní databáze navazuje na procesy hlášení poruchy a procesy zpracování údržbářské zakázky tak, že spojuje informace získané v těchto procesech, tj. identifikaci poruchy, příčinu a následné akce ve vztahu k objektům údržby (stroj/techniku). K uvedeným informacím je možné doplňovat další multimediální informace (zejména dokumentaci k opravě). Znalostní databáze umožňuje komfortní vyhledávání v kontextu uvedených informací;
 • Dynamický expertní systém – návrhy řešení opravy podle obdobných příznaků poruchy;

Založení hlášení údržby
 • Jednoduché a rychlé založení hlášení anebo zakázky z mobilního zařízení. Pokud je stroj, zařízení nebo jeho část identifikován naskenováním 1D/2D kódu nebo RFID nebo NFC nebo výběrem se seznamu, je po odklikání příslušných výběrových polí hlášení založené do systému;
 • V případě, že zařízení není identifikováno, je možné vyhledat jej v seznamu (v zobrazené hierarchické struktuře nebo full-textem). Součástí hlášení může být fotografie nebo video s označením problému. Poznámku lze vložit hlasem;
 • V případě potřeby je možné na mobilním zařízení jednoduše překlopit hlášení údržby do zakázky údržby;
 • Jednoduché zadávání hlášení přes mobilní zařízení přímo na místě významně pomáhá eliminovat ztracené hlášení, které údržbáři nebo jiní pracovníci zapomenou ex-post zadat do systému;

Zásoba práce a přidělování práce
 • V mobilním zařízení je zobrazen přehled údržbářských zakázek, které jsou relevantní pro příslušného údržbáře a jejich priorita;
 • Podle nastavené priority může být na mobilní zařízení zaslána příslušná notifikace;
 • Dispečer může stanovit pořadí realizace zakázek. Pokud není stanoveno údržbář si vybere zakázku, kterou jde realizovat;
 • Přidělování zakázek přes mobilní zařízení zkracuje reakční časy;

Odhlašování zakázek údržby
 • Údržbář začne opravu naskenováním kódu stroje nebo zařízení (tím se ukončí časový interval doby nástupu na opravu);
 • Může si zobrazit dokumentaci (je zobrazována kontextově, ve vztahu k zakázce, zařízení, nástroji, náhradnímu dílu);
 • V případě potřeby může zadáním požadavku do mobilního zařízení přivolat další údržbáře;
 • Ukončení práce potvrdí na mobilním zařízení a změní příznak stavu zařízení. Časový interval doba opravy je zaznamenán automaticky nebo může být údržbářem modifikován;
 • Je možné nastavit notifikaci (např. pro výrobu), že údržba byla provedena a zařízení je k dispozici pro výrobu;
 • V případě, že v průběhu realizace údržby je třeba zadat nové hlášení, je to možné to jednoduše udělat z mobilního zařízení;

Zobrazení a rezervace náhradních dílů
 • Na mobilním zařízení je možné vyhledat a zobrazit informace o náhradních dílech, včetně fotografií (pokud jsou k dispozici) a skladové informace (dispoziční množství a místo uskladnění);
 • Aplikace umožňuje jednoduše zadat požadavek na rezervaci náhradního dílu, což podporuje zkrácení doby opravy;

Dokumentace online – kdekoliv a kdykoliv
 • Na mobilním zařízení je možné zobrazit dokumentaci k poruše (fotografie, video), dokumentaci ke strojům, zařízením, náhradním dílům, nástrojům, technickou a údržbářskou dokumentaci (provozní deník údržby, zápisy, zprávy, doporučené nápravní opatření, historii apod.);
 • V případě, že pracovník jde pracovat do prostředí bez připojení na síť, má možnost stáhnout si požadovanou dokumentaci do mobilního zařízení a pracovat v režimu síť offline;
 • Dokumentace dostupná přes mobilní zařízení urychluje proces opravy;

Odpočty a prohlídky
 • V případě, že pro příslušné zařízení není aktivován automatizovaný sběr dat ze strojů do PROCE55 Maintenance, může obsluha přes mobilní zařízení jednoduše ručně zadávat do systému různé informace - např. o provozu zařízení (např. vyrobené množství, odpočty moto hodin nebo taktů), obhlídkách nebo inspekcích;
 • K těmto informacím je možné připojit fotografii nebo video;
 • V případě potřeby je možné jednoduše zadat příslušné hlášení;

Schvalování příkazů na práci na zařízení
 • V případě, že některá technická zařízení vyžadují speciální režim schvalování příkazů na práci, mohou být v rámci příslušného workflow využity mobilní zařízení;

Error kódy
 • Řídící systémy zařízení (PLC) obvykle zobrazují svůj stav jen pomocí kódů, resp. krátkých textů;
 • Zadáním tohoto kódu do aplikace PROCE55 Maintenance, obvykle na mobilním zařízení, se zobrazí odpovídající kontextová informace - popis kódu, příslušná dokumentace a nejčastější podobné příčiny chyb a návrhy řešení opravy (dynamický expertní systém);

Mobilní TPM – autonomní údržba
 • Kontextové zobrazení aktivit autonomní údržby (provedené, aktuální, plánované apod.) k příslušnému zařízení;
 • Potvrzení provedení autonomní údržby; součástí potvrzení může být poznámka anebo foto-, audio-, resp. video- dokumentace anebo hlášení;
 • Kontrolní mechanismy pro zajištění skutečného provedení autonomní údržby (hlídání časů provádění úkonů autonomní údržby, foto-nebo video- dokumentace);

Mobilní olejové hospodářství
 • Evidence olejů a management olejového hospodářství;
 • Kontrolní mechanismy pro eliminaci nepovolených záměn olejů;

Výkonnost procesů a pracovníků (KPI)
 • Systém umožňuje vhled do procesů údržby (Process insight);
 • PROCE55 na rozdíl od ERP systémů typu SAP zaznamenává diskrétní údaje. To umožňuje okamžitě i zpětně analyzovat parametry jednotlivých událostí a jejich následné statistické zpracování do klíčových indikátorů výkonnosti jako jsou například MTBF, MTTF, MTTR, čas nástupu na opravu;
 • Systém umožňuje vyhodnocování časových intervalů, jako například doba nástupu na poruchu, doba odstranění poruchy; porovnání vůči normám;
 • PROCE55 Maintenance umožňuje měřit a vyhodnocovat výkonnost každé realizované údržbářské zakázky, zásahu vůči předepsanému (normě), resp. plánovanému času, například pro jednotlivé objekty (pracovníci, stroje, skupiny strojů apod.);
 • Na základě těchto informací je možné zreálňovat předepsané časy údržbářských úkonů (např. s využitím jako podkladů pro normování) a vyhodnocovat výkonnost jednotlivých týmů nebo údržbářů;
 • Na základě vypočtených statistik analýz a klíčových ukazatelů má management optimálně připraveny informace pro správné a včasné rozhodnutí a proces průběžného zlepšování (Continuous improvement);

Vizualizace údržby v reálném čase - Dashboard
 • PROCE55 Maintenance umožňuje v reálném čase online vizualizovat aktuální situaci ve výrobě a údržbě. Typicky se využívá dashboard na velkoplošném monitoru, v mobilním zařízení nebo na PC;
 • Typickým je zobrazení schémata provozu nebo jeho části, označení strojů a zařízení s příslušným statusem (zda jsou v normálním provozu, nebo se na nich vyskytla porucha, nebo je na nich prováděna údržba);
 • Zobrazuje se i informace, kteří údržbáři vykonávají údržbu a kteří jsou k dispozici (nemají aktivní zakázku). Vzhled příslušných obrazovek lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;

Reporting
 • Veškeré údaje se ukládají do centrální databáze;
 • Databáze s údaji je otevřena a přístupná pro čtení i pro zákazníky; zákazník si může vytvořit vlastní reporty pomocí standardních nástrojů pro vytváření reportů nebo provádět ad-hoc analýzy (typicky v Microsoft Excel);
 • K dispozici jsou definovány standardní reporty, mezi které patří reporty MTBF, MTTR, časové intervaly (doba nástupu na opravu, doba opravy), TOP10 zakázek, přehled plánovaných činností, podle typu údržby (např. plánovaná, neplánovaná) atd.;

Alert Systém (EWS)
 • V PROCE55 je možné aktivovat alert systém EWS (Early Warning Systém), který automatizovaně upozorňuje na definované důležité anebo nestandardní událostí (např. na poruchu, zpožděné reakce anebo neplnění termínů, termíny, podkročení bezpečné hladiny zásob náhradních dílů a mnohé jiné);
 • Tyto upozornění lze posílat emailem, SMS, vizualizovat na obrazovce aplikace anebo majákem umístěným v provozu – Andon;

Analýzy poruch a průběhu oprav
 • PROCE55 Maintenance umožnuje detailní analýzu poruchy a její příčiny, průběh opravy (aktivity, časy, materiál) a nápravných opatření;
 • Je možné založit příslušné oznámení, resp. workflow;

Elektronické formuláře, digitální výkazy práce, údržba bez papírů
 • PROCE55 Maintenance podporuje bezpapírové fungování – bezpapírovou údržbu (Paperless maintenance);
 • Příslušné formuláře (např. check-listy) pro revize, inspekce, kontroly apod. mohou být implementovány v elektronické formě a používané přes počítač nebo mobilní zařízení.
 • Použití mobilního zařízení navíc umožňuje vložit foto- anebo audio- anebo video- dokumentaci, zaznamenat časové razítko a lokaci;

Workflow pro revize
 • Pro revize je možné aktivovat workflow;
 • V případě, že technické zařízení neprojde kontrolou, workflow zajistí vygenerování požadavku na odstranění nedostatků a může informovat odpovědné pracovníky;
 • Revizní zakázka je úspěšně ukončena až po odstranění nedostatků a schválení revizním technikem;

Povolování práce – příkaz B
 • Pro schvalování povolení a bezpečnostních podmínek realizace údržbářských aktivit na technických místech a zařízeních je možné v PROCE55 Maintenance nastavit příslušné workflow;

Jak PROCE55 pracuje

Správa uživatelů a rolí
 • Správa uživatelů a rolí;
 • Integrace se systémy při správu uživatelů (např. LDAP Active Directory od Microsoftu);
 • Integrace na docházkové systémy;

Přihlašování do systému
 • Obsluha se do systému může přihlásit přes login, nebo naskenováním 1D/2D kódu anebo načtením RFID karty/tagu anebo NFC;

Terminologie a jazykové mutace
 • Vzhledem k tomu, že PROCE55 Maintenance je často používán v integraci se systémem SAP, je pro jednoduchost v aplikaci použitá shodná terminologie;
 • Aplikace PROCE55 je multijazyková;

Obrazovky a obsluha aplikace
 • Obrazovky jsou optimalizované tak, aby pracovník v maximální míře jen potvrzoval údaje převzaté z jiných procesů aplikací PROCE55 anebo z jiných systémů;
 • Obrazovky na počítači jsou zjednodušené tak, aby zaškolení nového uživatele bylo rychlé a obsluha systému je nenáročná na zkušenosti, na rozdíl od komplikovaných systémů typu SAP;
 • Obsluha aplikace je procesní. Aplikace automaticky naviguje příslušnými obrazovkami, příslušné pole jsou kontextově předvyplněné, uživatel si nemusí pamatovat, nebo hledat v komplikovaném menu příslušné transakce, resp. kopírovat data mezi obrazovkami.
 • Obrazovky a procesní navigace na mobilních zařízeních jsou adaptovány na specifické procesy zákazníka. Na obrazovce nechybí žádné pole a žádné pole není navíc, což zjednodušuje obsluhu a eliminuje případné chyby obsluhy;

Zadávaní informací hlasem
 • PROCE55 Mobile Maintenance podporuje použití hlasových asistentů (např. Google Assistant, Siri, Cortana) anebo profesionálních hlasových systémů (např. Phonexia);
 • To umožňuje obsluze zadávat informace do systému hlasem a zvyšuje to produktivitu. Optimální využití je na mobilních zařízeních;

Identifikace zařízení, nástrojů, náhradních dílů, skladových pozic
 • Pro identifikaci strojů/zařízení, náhradních dílů, nástrojů, skladových pozic a řízení souvisejících procesů se používají 1D/2D kódy, RFID anebo NFC;

Offline provozní režim
 • Systém SAP je offline
  • PROCE55 Maintenance je obvykle používán v synchronní online integraci se systémem SAP (práce v reálném čase, data a transakce jsou synchronizované okamžitě);
  • V některých případech může být SAP nedostupný, například během celozávodních odstávek, během nichž se však realizují podstatné práce v oblasti údržby. Pro takové případy je možné aktivovat offline provozní režim systému PROCE55. V tomto režimu se potřebná data ze systému SAP automaticky ukládají v konkrétních strukturách systému PROCE55 (cache) a účtované transakce se provádějí přes tzv. queue, která umožňuje automatické zaúčtování transakcí po náběhu systému SAP;
 • Síť je nedostupná
  • V některých případech (například při práci údržbáře v prostorách, které jsou Faradayova klecemi nebo v oblastech bez dostupnosti Wi-Fi resp. mobilní sítě), je možné s výhodou použít mobilní zařízení v režimu offline;
  • Příslušná data potřebná pro práci offline (zakázky, informace o zařízení, kontextová dokumentace apod.), se uloží do mobilního zařízení v době, kdy mobilní zařízení je ještě připojeno do sítě. Následně aplikace PROCE55 Maintenance automaticky rozpozná výpadek spojení a v takovém případě přistoupí na lokálně uložená data stáhnuté ze serveru do mobilního zařízení. Po připojení do sítě se data automaticky synchronizují;

Kontaktujte nás