Funkcionalita PROCE55 Maintenance

Výkonné riešenie pre inteligentnú údržbu a Priemysel 4.0, s ktorým zvýšite produktivitu údržby a dosiahnete rýchle prínosy.

Prehľad

Systém PROCE55 Maintenance pokrýva všetky požiadavky moderného riadenia údržby vo výrobnom podniku. Podporuje plánovanú aj neplánovanú údržbu.

Základnú funkcionalitu PROCE55 je možné nasadiť veľmi rýchlo a flexibilne. Je možné ju jednoducho adaptovať na potreby zákazníka. Veľkou výhodou je možnosť doplniť špecifickú funkcionalitu, ktorú zákazník potrebuje. To umožňuje unikátna BPM (Business process management) technológia, na ktorej je PROCE55 založený.

Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať.


Organizačná štruktúra
 • Flexibilná definovateľná štruktúra organizácie (závody, resp. prevádzky, lokality); organizačná štruktúra môže reflektovať organizačnú štruktúru ERP systému (napr. SAP);
 • Flexibilná štruktúra skladov náhradných dielov; štruktúra skladov môže reflektovať organizačnú štruktúru ERP systému (napr. SAP);
 • Možnosť zdieľania náhradných dielov medzi niekoľkými závodmi, resp. prevádzkami;
 • Možnosť zdieľania údržbárov medzi niekoľkými závodmi, resp. prevádzkami;

Stroje, zariadenia, nástroje
 • Evidencia výrobných zariadení a ich umiestnenia; evidencia nástrojov;
 • Karta výrobného zariadenia (stroj, linka apod.);
  • Základné dáta (názov a číslo, rok výroby, umiestnenia a pod.) a obrázky;
  • Hierarchické štruktúry zariadení (kusovník stroja) a ich vzájomné závislosti (stupne údržby);
  • Technické dáta stroja (výkon, rýchlosť, spotreba, veľkosť, hmotnosť apod.); prevádzkové parametre zariadenia;
  • Príslušenstvo: médiá (vzduch, elektrina, voda a pod.); materiály (náhradné diely, spotrebný materiál atď.);
  • Multimediálna dokumentácia (návody, údržbárske manuály, technická dokumentácia, prevádzkový denník, záznamy o histórii údržby a opráv, revízne správy, záručné listy, kontakty na servisné strediská);
  • Ďalšie atribúty sú voľne definovateľné;
 • Karta nástroja (zjednodušená obdoba karty výrobného zariadenia);

Činnosti údržby a ich priradenie k strojom a zariadeniam
 • Kmeňové dáta činností údržby obsahujú číselník aktivít údržby vykonávaných v danom závode. Tieto činnosti sú priradené k jednotlivým strojom a zariadením. Ku každej činnosti na príslušnom zariadení sú doplnené ďalšie informácie:
  • Termíny vykonávania preventívnej alebo autonómnej údržby - obvykle sa používajú pevné termíny, periodické intervaly (denne, týždenne, mesačne a pod.), podľa skutočného využitia (vyrobené množstvo, takty, moto hodiny pod.);
  • Termíny inšpekcií (diagnostika, revízie vrátane VTZ (Vyhradené technické zariadenia));
  • Predpísaný čas pre vykonanie danej činnosti údržby na príslušnom zariadení;
  • Fixné náklady činnosti údržby (napríklad pre vykonávanie externej údržby),
  • Variabilné, resp. jednotkové náklady údržbárskej činnosti;
 • Základné typy údržbárskych aktivít, ktoré môžu byť podrobnejšie štruktúrované: udržiavanie (preventívna a prediktívna údržba), údržba po poruche (opravy), inšpekcie (prehliadky, revízie), autonómna údržba apod.;
 • Ďalšie atribúty sú voľne definovateľné;

Náhradné diely
 • Základné dáta (názov a číslo, rok výroby, záruka a pod.) a obrázky;
 • Parametre dielu (definovateľné podľa potrieb zákazníka); dokumentácia k náhradnému dielu;
 • Bezpečná hladina zásoby; termíny dodávok; informácie o dodávateľoch; minimálne objednávacie množstvo; cena;
 • Ďalšie atribúty sú voľne definovateľné;
 • Náhradné diely môžu byť prepojené s príslušným strojom alebo zariadeniam prostredníctvom kusovníka;
 • Ďalej môžu byť údaje náhradných dielov doplnené o termíny revízií náhradných dielov (napríklad elektrických strojov a zariadení). V takom prípade bude náhradný diel v režime údržby a systém bude automaticky generovať požiadavky na príslušnú aktivitu (napr. revízia);
 • V prípade potreby je možné doplniť údaje o špecifických podmienkach uskladnenie pre určité materiály (napríklad chemický sklad). V takom prípade je obsluha systémom upozornená na špecifické uskladnenie;
 • Možná identifikácia náhradných dielov cez 1D/2D kódy alebo RFID alebo NFC;

Dodávatelia náhradných dielov a externej údržby
 • Identifikačné údaje dodávateľov;
 • Číslo dodávateľa v ERP systéme a kontaktné osoby. Pre jeden materiál alebo externú údržbu môže byť evidovaných viac dodávateľov. Niektorý z nich môže byť v systéme uvedený ako preferovaný;
 • Spôsob obstarania náhradného dielu;

Nástroje
 • Sledovanie aktuálneho využitia nástroja (vyrobené množstvo, takty, moto hodiny), stavu nástroja a manažment aktivít (čistenie, mazanie, kalibrácia apod.);
 • Skladové hospodárstvo nástrojov;
 • Možno identifikácia nástrojov cez 1D/2D kódy alebo RFID alebo NFC;

Synchronizácia kmeňových záznamov so systémom SAP alebo iným ERP systémom
 • Kmeňové dáta môže PROCE55 Maintenance automaticky synchronizovať s ERP systémom.
 • Pre PROCE55 Maintenance je typická online synchronizácia so systémom SAP (bez implementovaného alebo s implementovaným modulom SAP PM);

Preddefinované šablóny
 • Pre zefektívnenie administrácie kmeňových dát sa s výhodou dajú využiť preddefinované šablóny;

Opravy, údržba po poruche (reaktívna údržba)
 • Okamžité a jednoduché zadanie hlásenia poruchy z pracoviska;
 • Automatizované hlásenia porúch na základe informácií zo zariadenia;
 • Vizualizácia porúch;
 • Riadenie priorít;
 • Pridelenie opravy údržbárom, tímom;
 • Sledovanie časov (reakčný čas, doba nástupu na opravu, doba opravy, doba nábehu do produkcie apod.);
 • Alert systém (EWS - Early Warning System);
 • Mobilná údržba;
 • K dispozícii je kontextová dokumentácia a databáza znalostí pre skrátenie doby opravy;
 • Dokumentácia opráv;
 • Evidencia výkonov a spotrebovaných náhradných dielov;

Preventívna údržba
 • Preventívna údržba podľa dátumu (pravidelná periodická údržba), podľa časových intervalov (od poslednej preventívnej údržby), skutočného využitia (vyrobené množstvo, takty, moto hodiny), na základe odvádzanej výroby alebo zberu dát zo strojov;
 • Inšpekcia – diagnostická údržba, revízie vrátane VTZ (vyhradených technických zariadení);

TPM - autonómna údržba
 • Funkcionalita obdobná ako pre preventívnej údržbe PROCE55 Maintenance;
 • Pri priraďovaní aktivít k zariadeniam, môže používateľ okrem periodicity zadať aj čas. Týmto je pokrytá potreba plánovania na rannú, popoludňajšiu, nočnú zmenu, počas ktorej sa má aktivita autonómnej údržby vykonať;
 • Vykonanie aktivít autonómnej údržby sa potvrdzuje, optimálne cez mobilné zariadenia - mobilná TPM autonómna údržba. Možno nastaviť kontrolné mechanizmy na zabezpečenie skutočného vykonania aktivít. Súčasťou potvrdenia môže byť poznámka alebo foto-, audio-, resp. video- dokumentácia alebo hlásenie;

Prediktívna údržba
 • Na základe zhromaždených dát zo strojov alebo inšpekcií a nastavených príslušných parametrov pre ich vyhodnocovanie, umožňuje systém zistiť aktuálny stav zariadenia a na základe toho predchádzať neočakávaným poruchám a prípadne predĺžiť časové intervaly výmeny dielov;
 • Údržba podľa stavu (CBM - Condition based maintenance):
  • Condition monitoring - priebežný monitoring stavu zariadenia (napr. teploty - termodiagnostika, vibrácií - vibrodiagnostika, viskozity, resp. čistoty oleja atď.);
  • Automatizované založenie hlásenia alebo zákazky údržby na základe zberu relevantných dát zo strojov alebo technických zariadení a systémov;
  • Manuálne vloženie parametrov odpočítaných pri pochôdzkovej diagnostike; možnosť využiť mobilnú aplikáciu PROCE55;
  • Nastavenie príslušných parametrov, ktoré musia spĺňať snímané dáta v priebehu definovaného časového obdobia tak, aby bola vykonaná súvisiaca akcia vo vzťahu k danému objektu údržby (stroju alebo zariadeniu);
 • Zber dát zo strojov a zariadení je možný:
  • Z definovaných meracích miest pomocou zabudovaných senzorov, ktoré poskytuje samotné zariadenie alebo je možné stroje dovybaviť špecifickými snímačmi;
  • Z technických systémov (napr. Wonderware, OSIsoft, ThingWorx, apod.);
 • Vizualizácia a analýza;
 • Predikcia;

Hlásenie a požiadavky na údržbu
 • Okamžité a jednoduché vloženie hlásenia alebo požiadavky na údržbu do systému;
 • Zadanie hlásenia alebo požiadavky cez mobilné zariadenia (mobilný terminál, smartfóny, tablety a pod.), webové rozhranie počítača (PC alebo notebook), terminál vo výrobe, alebo ho môže na základe ústnej (zvyčajne telefonickej) informácie zadať do systému dispečer alebo iný oprávnený pracovník;
 • Identifikácia zariadenia, jeho časti alebo dielu naskenovaním 1D/2D kódu alebo načítaním RFID alebo NFC;
 • Automatizované alebo poloautomatizované vytvorenie hlásenia na základe signálu zo zariadenia, snímača, technického systému alebo funkcionalitou CBM (Condition based maintenance);
 • Požiadavka je klasifikovaná podľa typu (porucha, požiadavka na údržbu, zistenie z obhliadky, inšpekcie a pod.), priority, zariadenia, prípadne ďalších parametrov;
 • Je možné priradiť k hláseniu foto- alebo audio- alebo video- dokumentáciu, ktorá pomôže lepšie posúdiť závažnosť a stav poruchy bez toho, aby sa na miesto poruchy musel niekto osobne dostaviť; optimálne použitie je prostredníctvom mobilných zariadení;
 • Možnosť zadať hlásenie hlasom;
 • Každá požiadavka je zaznamenaná v zásobníku požiadaviek a okamžite zobrazená v prehľade požiadaviek. Pracovník zodpovedný za plánovanie údržby má možnosť požiadavku zamietnuť alebo ju zmeniť na zákazku údržby a stanoviť jej prioritu;

Zákazky údržby a plánovanie
 • Zákazky údržby sú generované systémom:
  • Automaticky podľa nastavených kritérií (plánovaná údržba podľa rôznych scenárov - vyrobené množstvo, takty, moto hodiny, fixné termíny, intervaly a pod.);
  • Manuálne ad-hoc podľa potreby;
 • Plánovanie údržby strojov a zariadení:
  • Zodpovedný pracovník potvrdí, resp. môže zmeniť systémom navrhnuté termíny, rozsah údržbárskych činností alebo časy realizácie zákazky;
  • Plánovanie môže byť na ľubovoľné časové obdobie v súlade s časovou organizáciou údržby (zmeny, dni, týždne, mesiace, roky a pod.);
  • Plánovanie podľa profesií (elektrikár, zámočník/mechanik, merania a regulácia apod.), kvalifikácie, tímov, alebo posádok; možno plánovať aj na úroveň jednotlivých údržbárov;
  • Plánovanie externej údržby;
  • Prehľad plánovaných aktivít údržby na výrobnom zariadení;
  • Podpora workflow;
 • Plánovacia tabuľa:
  • Všetky plánované údržbárske zákazky sú zobrazené na časovej osi údržbárskej plánovacej tabule, s farebným rozlíšením typu údržbárskej zákazky (oprava, preventívna údržba, plánovaná, prebiehajúca, ukončená apod.);
  • Z úrovne zákaziek je možné prejsť na detailnú úroveň jednotlivých činností príslušnej údržbárskej zákazky;
  • Zvyčajne sa pre zobrazovanie plánu používa ročná, štvrťročná, mesačná, týždenná a denná báza a to až na úroveň zmeny;
 • Disponibilita náhradných dielov:
  • Na základe plánu údržby sa kontroluje disponibilita náhradných dielov na sklade;
  • Podľa disponibility systém automatizovane navrhuje obstaranie materiálu;
 • Kontrola kapacít:
  • Kontrola disponibility údržbárskych kapacít; obvykle podľa profesií (elektrikár, zámočník/mechanik, merania a regulácia apod.);
  • Príslušné reporty umožňujú následné plánovanie reálnych kapacít údržbárov vo vzťahu k plánovaným (požadovaným) kapacitám;

Prideľovanie údržbárskych zákaziek
 • Na základe plánovania vzniká zásoba práce, resp. požiadaviek na údržbu, na príslušné plánovacie obdobie s príslušnými kvalifikáciami, resp. požiadavky na externých dodávateľov. Táto zásoba práce sa dá využiť na systematické prideľovanie údržbárskych činností (detailné dielenské plánovanie). Na tomto základe buď zákazky údržby pridelí príslušný pracovník (vedúci údržby, majster, dispečer) alebo si ju údržbár prevezme sám, vybraním zvolenej zákazky zo zoznamu zákaziek;
 • V zákazke je možné definovať priority, termíny, umiestnenie (strom zariadení), popis atď.;
 • V PROCE55 je definovaný číselník aktivít, ktoré možno ku každej zákazke priradiť manuálne alebo je aktivita automaticky priradená z plánovanej alebo autonómnej údržby;
 • Pre upozornenie údržbárov na novú zákazku je možné aktivovať alert systém PROCE55 EWS (Early Warning System);
 • PROCE55 Maintenance umožňuje vytlačiť príslušnú dokumentáciu k údržbárskej zákazke;
 • V prípade použitia mobilných zariadení sú tieto informácie prístupné online (v prípade dostupného sieťového pripojenia) alebo v offline režime sú stiahnuté do mobilného zariadenia;

Spätné hlásenia
 • Sledovanie a evidencia vykonanej údržby;
 • Zadáva sa informácia o type, rozsahu zákaziek a ich časovom trvaní, údržbárskych výkonoch, ako aj spotrebovaných materiáloch a náhradných dieloch. V prípade poruchy zadáva pracovník aj jej príčinu. Ku každému úkonu je možné priradiť aj obrázok alebo iný dokument, ktorý je následne priradený k dokumentácii zariadenia a zákazky;
 • Spracovanie neukončených, resp. nekompletných zákaziek;
 • Čiastkové priebežné odhlasovanie, keď zákazka trvá dlhšie časové obdobie;
 • Okamžité odvádzanie práce cez mobilné zariadenia s automatickým prevzatím času ukončenia a doby trvania údržbárske aktivity;
 • Životný cyklus zákazky je riadený pomocou statusov na niekoľkých úrovniach. Je možné riadiť aj proces odovzdania zariadenia po oprave výrobe;

Zúčtovanie servisných zásahov v systéme SAP
 • Zúčtovanie do modulu SAP CO - na príslušné kontrolingové objekty (nákladové stredisko, CO zákazka apod.) PROCE55 Maintenance zaúčtuje spotrebovaný materiál a sumárne výkony údržby pri definovaných tarifách; alebo
 • PROCE55 Maintenance vygeneruje SAP PM zákazku (v prípade potreby aj s notifikáciou) a po servisnom zásahu bude táto zákazka automaticky odhlásená v SAP PM s vykázaným časom a prípadne aj spotrebovaným materiálom na servisný zásah;

Prehľady plánovaných a vykonaných zákaziek
 • Prehľad o všetkých plánovaných a odhlásených zákazkách; možnosť rôznych filtrov;
 • Pri vykonaných aktivitách údržby je možné kontrolovať skutočné trvanie údržby a pri poruchách sledovať ich príčiny;

Náhradné diely
 • Efektívny manažment náhradných dielov a skladov zaisťuje, že náhradné diely sú dostupné včas, na správnom mieste a v potrebnom množstve; riadenie zásob ND;
 • Transparentná spotreba, vyhodnocovanie obrátkovosti a manažment zákaziek náhradných dielov znižuje úroveň ich zásob;
 • Identifikácia 1D/2D kódmi alebo RFID alebo NFC, eliminuje možnosť zámeny, umožňuje rýchle dohľadanie náhradného dielu a ľahkú a rýchlu inventúru;
 • Jednoduché a rýchle zadanie požiadavky na obstaranie náhradných dielov alebo externú údržbu;

Optimálna hladina zásob
 • Zobrazenie vývoja spotreby a stavu zásob náhradného dielu v čase;
 • Nastavenie a stráženie bezpečnej hladiny zásob ND;
 • To umožňuje predpovedať budúcu spotrebu dielov, optimalizovať životný cyklus náhradných dielov a identifikovať nadbytočné zásoby ND; optimalizácia skladových zásob ND;
 • Systém zároveň zabezpečuje informácie pre optimálne stanovenie bezpečnej hladiny zásob ND, ktoré môžu báť nastavené a udržiavané v PROCE55 Maintenance alebo v SAP MM alebo v inom ERP systéme;

Sklady náhradných dielov
 • Flexibilná štruktúra skladov náhradných dielov (viac skladov v rôznych lokalitách; organizačná štruktúra: závod - sklad - skladová pozície/lokácie); štruktúra skladov PROCE55 Maintenance môže reflektovať organizačnú štruktúru ERP systému (napr. SAP);
 • V prípade, že zákazník pre náhradné diely používa sklady vedené v systéme SAP, je systém PROCE55 Maintenance s modulom SAP MM alebo WM automaticky synchronizovaný a náhradné diely a sklady vedené v SAP sú viditeľné v aplikácii PROCE55 Maintenance;
 • Možnosť využívať PROCE55 Maintenance na manažment skladov náhradných dielov, ktoré nie sú evidované v systéme SAP (príručné sklady, opravené alebo repasované náhradné diely, náhradné diely zaúčtované po príjme priamo do spotreby apod.);
 • Možné označenie skladov a skladových pozícií 1D/2D kódmi alebo RFID alebo NFC;
 • Integrácia automatických alebo poloautomatických skladových systémov typu Kardex;
 • Je možné integrovať aj sklady vedené v iných informačných systémoch;

Skladové operácie
 • Systém podporuje všetky základné operácie skladového hospodárstva ako sú príjem, výdaj, korekcia množstva apod. Príslušné materiálové pohyby sú evidované;
 • Možná identifikácia náhradných dielov cez 1D/2D kódy alebo RFID alebo NFC;
 • Synchronizácia skladových zásob so systémom SAP môže byť vykonávaná na úrovni množstva, v špeciálnych scenároch je možné synchronizovať aj jednotlivé materiálové pohyby;

Požiadavky a obstaranie náhradných dielov a externej údržby
 • Jednoducho a rýchlo zadáte požiadavku na obstaranie náhradných dielov alebo externej údržby;
 • Automatické generovanie požiadaviek na objednanie náhradných dielov a externej údržby na základe plánu preventívnej údržby, skladových zásob, bezpečnej hladiny zásob a termínu objednania;
 • Automatizované združovania požiadaviek na objednanie náhradných dielov podľa minimálneho objednávacieho množstva;
 • PROCE55 Maintenance umožňuje automaticky alebo poloautomaticky zasielať požiadavky na poskytnutie služieb externej údržby;
 • Získate prehľad o činnostiach externej údržby a eliminujete neoprávnene účtované výkony;
 • V prípade aktivácie PROCE55 EPRO (workflow Electronic Purchase Requisition and Orders) je možné proces vystavovania nákupných požiadaviek alebo objednávok automatizovať a synchronizovať s ERP systémom (napr. SAP);

Správa nástrojov
 • PROCE55 Maintenance umožňuje spravovanie nástrojov. Nástroje sú jednoznačne označené 1D/2D kódom, RFID tagom alebo NFC s typickými atribúty ako je číslo nástroja, názov projektu, číslo projektu, vlastník nástroja. To umožňuje monitorovať stav nástroja (napr. OK, v oprave, po životnosti, preventívna prehliadka, výroba) a pozíciu kde sa nástroj nachádza;
 • Je možné automatické zbieranie informácií o behu stroja a v ňom založeného nástroja (vyrobené množstvo, moto hodiny, počet taktov apod.). Ak sú tieto informácie zo stroja k dispozícii môže systém PROCE55 Maintenance automaticky generovať požiadavky na údržbu nástroja;

Dokumentácia
 • Potrebná dokumentácia je jednoducho prístupná. Je zobrazovaná kontextovo (vo vzťahu k príslušnej aktivite údržby, zariadeniu, náhradnému dielu a pod.) a cez mobilné zariadenie je dostupná kdekoľvek a kedykoľvek;
 • Technická a servisná dokumentácia k zariadeniam, nástrojom, náhradným dielom; Prevádzkový denník; Záznamy, história vykonanej údržby a opatrení, záznamy z inšpekcií, revízií, diagnostiky apod., vrátane príslušných workflow;
 • Komfortné vyhľadávanie v kontexte uvedených informácií. Okamžitý prístup k informáciám z akéhokoľvek miesta, pre oprávnených užívateľov, cez mobilné zariadenia;
 • Podpora rôznych multimediálnych formátov (vrátane obrázkov, audia, videa);
 • Dokumentácia môže byť uložená v PROCE55 Maintenance alebo iných systémoch, pričom je prístupná zo systému PROCE55 Maintenance. Typické je uloženie na sieťových diskoch, v DMS / CMS (Document/Content Management) systémoch (napr. SharePoint, IBM Lotus Notes);

Znalostná databáza (Knowledge database)
 • Znalostná databáza spája informácie získané v procesoch identifikácie príčin poruchy s následnými činnosťami vykonávanými na stroji alebo zariadení. Znalostná databáza umožňuje zbierať skúsenosti získané v procese údržbu štruktúrovaným spôsobom, čo vede k skráteniu času na vykonanie údržby (Time to repair) a elimináciu chýb;
 • Znalostná databáza nadväzuje na procesy hlásenie poruchy a procesy spracovania údržbárske zákazky tak, že spája informácie získané v týchto procesoch, tj. identifikáciu poruchy, príčinu a následné akcie vo vzťahu k objektom údržby (stroj / zariadenie). K uvedeným informáciám je možné dopĺňať ďalšie multimediálne informácie (najmä dokumentáciu k oprave). Znalostná databáza umožňuje komfortné vyhľadávanie v kontexte uvedených informácií;
 • Dynamický expertný systém - návrhy riešení opravy podľa obdobných príznakov poruchy;

Založenie hlásenie údržby
 • Jednoduché a rýchle založenie hlásenia alebo zákazky z mobilného zariadenia. Ak je stroj, zariadenie alebo jeho časť identifikovaný naskenovaním 1D/2D kódu alebo RFID alebo NFC alebo výberom so zoznamu, je po odklikaní príslušných výberových polí hlásenie založené do systému;
 • V prípade, že zariadenie nie je identifikované, je možné vyhľadať ho v zozname (v zobrazenej hierarchickej štruktúre alebo full-textovo). Súčasťou hlásenie môže byť fotografia alebo video s označením problému. Poznámku možné vložiť hlasom;
 • V prípade potreby je možné na mobilnom zariadení jednoducho preklopiť hlásenie údržby do zákazky údržby;
 • Jednoduché zadávanie hlásení cez mobilné zariadenia priamo na mieste významne pomáha eliminovať stratené hlásenia, ktoré údržbári alebo iní pracovníci zabudnú ex-post zadať do systému;

Zásoba práce a prideľovanie práce
 • V mobilnom zariadení je zobrazený prehľad údržbárskych zákaziek, ktoré sú relevantné pre príslušného údržbára a ich priorita;
 • Podľa nastavenej priority môže byť na mobilné zariadenie zaslaná príslušná notifikácia;
 • Dispečer môže stanoviť poradie realizácie zákaziek. Pokiaľ nie je stanovené údržbár si vyberie zákazku, ktorú ide realizovať;
 • Prideľovanie zákaziek cez mobilné zariadenie skracuje reakčné časy;

Odhlasovanie zákaziek údržby
 • Údržbár začne opravu naskenovaní kódu stroja alebo zariadenia (tým sa ukončí časový interval doby nástupu na opravu);
 • Môže si zobraziť dokumentáciu (je zobrazovaná kontextovo, vo vzťahu k zákazke, zariadenie, nástroju, náhradnému dielu);
 • V prípade potreby môže zadaním požiadavky do mobilného zariadenia privolať ďalších údržbárov;
 • Ukončenie práce potvrdí na mobilnom zariadení a zmení príznak stavu zariadenia. Časový interval doba opravy je zaznamenaný automaticky alebo môže byť údržbárom modifikovaný;
 • Je možné nastaviť notifikáciu (napr. pre výrobu), že údržba bola vykonaná a zariadenie je k dispozícii pre výrobu;
 • V prípade, že v priebehu realizácie údržby je potrebné zadať nové hlásenie, je možné to jednoducho urobiť z mobilného zariadenia;

Zobrazenie a rezervácie náhradných dielov
 • Na mobilnom zariadení je možné vyhľadať a zobraziť informácie o náhradných dieloch, vrátane fotografií (ak sú k dispozícii) a skladové informácie (dispozičné množstvo a miesto uskladnenia);
 • Aplikácia umožňuje jednoducho zadať požiadavku na rezerváciu náhradného dielu, čo podporuje skrátenie doby opravy;

Dokumentácia online - kdekoľvek a kedykoľvek
 • Na mobilnom zariadení je možné zobraziť dokumentáciu k poruche (fotografie, video), dokumentáciu k strojom, zariadeniam, náhradným dielom, nástrojom, technickú a údržbársku dokumentáciu (prevádzkový denník údržby, zápisy, správy, odporúčané nápravné opatrenia, históriu apod.);
 • V prípade, že pracovník ide pracovať do prostredia bez pripojenia na sieť, má možnosť stiahnuť si požadovanú dokumentáciu do mobilného zariadenia a pracovať v režime sieť offline;
 • Dokumentácia dostupná cez mobilné zariadenie urýchľuje proces opravy;

Odpočty a prehliadky
 • V prípade, že pre príslušné zariadenie nie je aktivovaný automatizovaný zber dát zo strojov do PROCE55 Maintenance, môže obsluha cez mobilné zariadenie jednoducho ručne zadávať do systému rôzne informácie - napr. o prevádzke zariadenia (napr. vyrobené množstvo, odpočty moto hodín alebo taktov), obhliadkach alebo inšpekciách;
 • K týmto informáciám je možné pripojiť fotografiu alebo video;
 • V prípade potreby je možné jednoducho zadať príslušné hlásenie;

Schvaľovanie príkazov na prácu na zariadení
 • V prípade, že niektoré technické zariadenia vyžadujú špeciálny režim schvaľovania príkazov na prácu, môžu byť v rámci príslušného workflow využité mobilné zariadenia;

Error kódy
 • Riadiace systémy zariadení (PLC) obvykle zobrazujú svoj stav len pomocou kódov, resp. krátkych textov;
 • Zadaním tohto kódu do aplikácie PROCE55 Maintenance, zvyčajne na mobilnom zariadení, sa zobrazí zodpovedajúca kontextová informácia - opis kódu, príslušná dokumentácia a najčastejšie podobné príčiny chýb a návrhy riešení opravy (dynamický expertný systém);

Mobilné TPM - autonómna údržba
 • Kontextové zobrazenie aktivít autonómnej údržby (vykonanej, aktuálny, plánované a pod.) k príslušnému zariadeniu;
 • Potvrdenie vykonania autonómnej údržby; súčasťou potvrdenie môže byť poznámku alebo foto-, audio-, resp. video- dokumentácia alebo hlásenie;
 • Kontrolné mechanizmy pre zabezpečenie skutočnej realizácie autonómnej údržby (stráženie časov vykonávanie úkonov autonómnej údržby, foto-alebo video- dokumentácia);

Mobilné olejové hospodárstvo
 • Evidencia olejov a manažment olejového hospodárstva;
 • Kontrolné mechanizmy pre elimináciu nepovolených zámen olejov;

Výkonnosť procesov a pracovníkov (KPI)
 • Systém umožňuje vhľad do procesov údržby (Process insight);
 • PROCE55 na rozdiel od ERP systémov typu SAP zaznamenáva diskrétne údaje. To umožňuje okamžite aj spätne analyzovať parametre jednotlivých udalostí a ich následné štatistické spracovanie do kľúčových indikátorov výkonnosti ako sú napríklad MTBF, MTTF, MTTR, čas nástupu na opravu apod.;
 • Systém umožňuje vyhodnocovanie časových intervalov, ako napríklad doba nástupu na poruchu, doba odstránenie poruchy; porovnávanie voči normám;
 • PROCE55 Maintenance umožňuje merať a vyhodnocovať výkonnosť každej realizovanej údržbárskej zákazky, zásahu voči predpísanému (norme), resp. plánovanému času, napríklad pre jednotlivé objekty (pracovníci, stroje, skupiny strojov a pod.);
 • Na základe týchto informácií je možné zreálňovať predpísané časy údržbárskych úkonov (napr. s využitím ako podkladov pre normovanie) a vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých tímov alebo údržbárov;
 • Na základe vypočítaných štatistík analýz a kľúčových ukazovateľov má manažment optimálne pripravené informácie pre správne a včasné rozhodnutie a proces priebežného zlepšovania (Continuous improvement);

Vizualizácia údržby v reálnom čase - Dashboard
 • PROCE55 Maintenance umožňuje v reálnom čase online vizualizovať aktuálnu situáciu vo výrobe a údržbe. Typicky sa využíva dashboard na veľkoplošnom monitore, v mobilnom zariadení alebo na PC;
 • Typickým je zobrazenie schémy prevádzky alebo jeho časti, označenie strojov a zariadení s príslušným statusom (či sú v normálnej prevádzke, alebo sa na nich vyskytla porucha, alebo je na nich vykonávaná údržba);
 • Zobrazuje sa aj informácia, ktorí údržbári vykonávajú údržbu a ktorí sú k dispozícii (nemajú aktívnu zákazku). Vzhľad príslušných obrazoviek je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka;

Reporting
 • Všetky údaje sa ukladajú do centrálnej databázy;
 • Databáza s údajmi je otvorená a prístupná na čítanie aj pre zákazníkov; zákazník si môže vytvoriť vlastné reporty pomocou štandardných nástrojov pre vytváranie reportov alebo vykonávať ad-hoc analýzy (typicky v Microsoft Excel);
 • K dispozícii sú definované štandardné reporty, medzi ktoré patria reporty MTBF, MTTR, časové intervaly (čas nástupu na opravu, doba vybavenia), TOP10 zákaziek, prehľad plánovaných činností, podľa typu údržby (napr. plánovaná, neplánovaná) atď.;

Alert Systém (EWS)
 • V PROCE55 je možné aktivovať alert systém EWS (Early Warning System), ktorý automatizovane upozorňuje na definované dôležité alebo neštandardné udalosti (napr. na poruchu, oneskorené reakcie alebo neplnenie termínov, termíny, podkročenie bezpečnej hladiny zásob náhradných dielov a mnohé iné);
 • Tieto upozornenia možno posielať emailom, SMS, vizualizovať na obrazovke aplikácie alebo majákom umiestneným v prevádzke – Andon;

Analýzy porúch a priebehu opráv
 • PROCE55 Maintenance umožňuje detailnú analýzu poruchy a jej príčiny, priebeh opravy (aktivity, časy, materiál) a nápravných opatrení;
 • Je možné založiť príslušné oznámenie, resp. workflow;

Elektronické formuláre, digitálne výkazy práce, údržba bez papierov
 • PROCE55 Maintenance podporuje bezpapierové fungovania - bezpapierovú údržbu (Paperless maintenance);
 • Príslušné formuláre (napr. check-listy) pre revízie, inšpekcie, kontroly apod. môžu byť implementované v elektronickej forme a používané cez počítač alebo mobilné zariadenie.
 • Používanie mobilného zariadenia navyše umožňuje vložiť foto- alebo audio- alebo video- dokumentáciu, zaznamenať časovú pečiatku a lokáciu;

Workflow pre revízie
 • Pre revízie je možné aktivovať workflow;
 • V prípade, že technické zariadenie neprejde kontrolou, workflow zabezpečí vygenerovanie požiadavky na odstránenie nedostatkov a môže informovať zodpovedných pracovníkov;
 • Revízna zákazka je úspešne ukončená až po odstránení nedostatkov a schválení revíznym technikom;

Povoľovanie práce - príkaz B
 • Pre schválenie povolenia a bezpečnostných podmienok realizácie údržbárskych aktivít na technických miestach a zariadeniach je možné v PROCE55 Maintenance nastaviť príslušné workflow;

Ako PROCE55 pracuje

Správa užívateľov a rolí
 • Správa užívateľov a rolí;
 • Integrácia so systémami pri správu užívateľov (napr. LDAP Active Directory od Microsoftu);
 • Integrácia na dochádzkové systémy;

Prihlasovanie do systému
 • Obsluha sa do systému môže prihlásiť cez login, alebo naskenovaním 1D/2D kódu alebo načítaním RFID karty/tagu alebo NFC;

Terminológia a jazykové mutácie
 • Vzhľadom na to, že PROCE55 Maintenance je často používaný v integrácii so systémom SAP, je pre jednoduchosť v aplikácii použitá identická terminológia;
 • Aplikácia PROCE55 je multijazyková;

Obrazovky a obsluha aplikácie
 • Obrazovky sú optimalizované tak, aby pracovník v maximálnej miere len potvrdzoval údaje z iných procesov aplikácií PROCE55 alebo z iných systémov;
 • Obrazovky na počítači sú zjednodušené tak, aby zaškolenie nového používateľa bolo rýchle a obsluha systému je nenáročná na skúsenosti, na rozdiel od komplikovaných systémov typu SAP;
 • Obsluha aplikácie je procesná. Aplikácia automaticky naviguje príslušnými obrazovkami, príslušné polia sú kontextovo predvyplnené, užívateľ si nemusí pamätať, alebo hľadať v komplikovanom menu príslušné transakcie, resp. kopírovať dáta medzi obrazovkami.
 • Obrazovky a procesná navigácia na mobilných zariadeniach sú adaptované na špecifické procesy zákazníka. Na obrazovke nechýba žiadne pole a žiadne pole nie je navyše, čo zjednodušuje obsluhu a eliminuje prípadné chyby obsluhy;

Zadávanie informácií hlasom
 • PROCE55 Mobile Maintenance podporuje použitie hlasových asistentov (napr. Google Assistant, Siri, Cortana) alebo profesionálnych hlasových systémov (napr. Phonexia);
 • To umožňuje obsluhe zadávať informácie do systému hlasom a zvyšuje to produktivitu. Optimálne využitie je na mobilných zariadeniach;

Identifikácia zariadení, nástrojov, náhradných dielov, skladových pozícií
 • Pre identifikáciu strojov/zariadení, náhradných dielov, nástrojov, skladových pozícií a riadenie súvisiacich procesov sa používajú 1D/2D kódy, RFID alebo NFC;

Offline prevádzkový režim
 • Systém SAP je offline
  • PROCE55 Maintenance je zvyčajne používaný v synchrónnej online integrácii so systémom SAP (práca v reálnom čase, dáta a transakcie sú synchronizované okamžite);
  • V niektorých prípadoch môže byť SAP nedostupný, napríklad počas celozávodných odstávok, počas ktorých sa však realizujú podstatné práce v oblasti údržby. Pre takéto prípady je možné aktivovať offline prevádzkový režim systému PROCE55. V tomto režime sa potrebné dáta zo systému SAP automaticky ukladajú v konkrétnych štruktúrach systému PROCE55 (cache) a účtované transakcie sa uskutočňujú cez tzv. queue, ktorá umožňuje automatické zaúčtovanie transakcií po nábehu systému SAP;
 • Sieť je nedostupná
  • V niektorých prípadoch (napríklad pri práci údržbára v priestoroch, ktoré sú Faradayovými klietkami alebo v oblastiach bez dostupnej Wi-Fi resp. mobilnej siete), je možné s výhodou používať mobilné zariadenia v režime offline;
  • Príslušné dáta potrebné pre prácu offline (zákazky, informácie o zariadení, kontextová dokumentácia a pod.), sa uloží do mobilného zariadenia v čase, keď mobilné zariadenie je ešte pripojené do siete. Následne aplikácia PROCE55 automaticky rozpozná výpadok spojenia a v takom prípade pristúpi na lokálne uložené dáta stiahnuté zo servera do mobilného zariadenia. Po pripojení do siete sa dáta automaticky synchronizujú;

Kontaktujte nás