Prínosy implementácie PROCE55 Maintenance

S aplikáciou PROCE55 Maintenance zvýšite prevádzkyschopnosť strojov a optimalizujete náklady na údržbu. Potrebné znalosti máte k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek.

Hlavné prínosy zavedenia riešenia PROCE55 Maintenance

Znížite výpadky zariadení - S proaktívnou preventívnou a prediktívnou údržbu dosiahnete zníženie neočakávaných prestojov a zvýšenie systémovej spoľahlivosti.

Predĺžite životnosť zariadení – S pravidelnou údržbou fungujú zariadenia dlhšie.

Urýchlite zadávanie servisných požiadaviek a realizáciu udržbárskych zásahov – Pomocou jednoduchého procesu, aj s využitím mobilných zariadení, zrýchlite zadávanie hlásení, servisných požiadaviek a následnú realizáciu údržby.

Zlepšíte plánovanie a zvýšite produktivitu – Prehľadným plánovaním aktivít údržby znížite neproduktívne časy a zlepšíte využitie pracovného času. Zvýšite produktivitu pracovníkov. Optimalizujete svoje kapacity.

Získate procesnú inteligenciu v údržbe – S PROCE55 Maintenance získate dobrý prehľad o dôležitých parametroch, vrátane informácií o aktuálnom stave zariadení, činnostiach údržby, histórii prevádzky.

Zlepšíte meranie výkonnosti – Môžete sledovať kľúčové indikátory (KPIs), vrátane produktivity práce, dodržiavanie predpisov a štandardov, výpadkov, zásoby práce, časových priebehov odstraňovania porúch, priorít a spoľahlivosti.

Zavediete a nastavíte štandardy – Riadením všetkých údržbárskych aktivít v jednom systéme a vytvorením konzistentných prevádzkových a bezpečnostných štandardov zvýšite kvalitu údržby.

Optimalizujete zásoby náhradných dielov a redukujete chýbajúce diely – Presným a organizovaným systémom riadenia zásob zlepšíte manažment náhradných dielov a materiálu.

Digitalizujete a automatizujete procesy, eliminujete manuálne procesy a zavediete bezpapierovú údržbu

Budujete systém údržby v súlade s konceptom Priemyslu 4.0

Znížite náklady na údržbu – Riadením procesov údržby – pracovníkov, aktivít a náhradných dielov znížite náklady na údržbu bez nutnosti redukovať počet pracovníkov.

Robíte rozhodnutia na základe reálnych dát a informácií – Správne a rýchlo dostupné dáta a informácie sú predpokladom pre správne rozhodnutia. Môžete zbierať príslušné dáta priamo zo strojov alebo snímačov.

Ste včas varovaní pri neštandardných udalostiach alebo odchýlkach

Uchováte a zdieľate KNOW-HOW - Záznamy a dokumentáciu o údržbe, technickú dokumentáciu, fotografie, videá, modely apod., môžete jednoducho vložiť do systému. Cez mobilné zariadenia sú tieto informácie ľahko a kontextovo dostupné všetkým oprávneným užívateľom kdekoľvek a kedykoľvek. Znalostná databáza PROCE55 Maintenance umožňuje rýchly prístup k záznamom o riešeniach problémov z minulosti, poskytuje návody ako efektívnym ich riešiť. Umožňuje tiež zdieľať skúsenosti a znalosti údržbárov-expertov údržbárom-juniorom.

Systém budujete podľa priorít - Modulárna a flexibilná architektúra Vám umožní budovať systém postupne. Na začiatku sa môžete sústrediť na kľúčové problémy, ktoré potrebujete vyriešiť, dosiahnuť okamžité zlepšenia (quick wins) a následne systém ďalej rozširovať.

Používanie aj bežnými údržbármi - Pre obsluhu optimalizované užívateľské rozhranie uľahčuje akceptáciu systému aj bežnými údržbármi. Obrazovky sú zjednodušené tak, aby zaškolenie nového užívateľ bolo rýchle a obsluha systému nenáročná na skúsenosti, na rozdiel od komplikovaných systémov typu SAP. Využívanie mobilných zriadení tento aspekt ešte znásobuje.


Kontaktujte nás