KPIs v systéme údržby

Softvér pre údržbu PROCE55 Maintenance meria výkonnosť údržby. Využíva na to kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) a je nástrojom na riadenie a zlepšovanie.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

Pre meranie výkonnosti sa v praxi používajú praktické ukazovatele, ktoré kvantifikujú celkovú výkonnosť KPIs (Key performance indicators). Sú vztiahnuté na príslušný alebo kritický faktor úspechu.

Medzi kľúčové technické KPIs, ktoré systém PROCE55 meria, patria:MTBF - Mean Time Between Failures (Stredná doba medzi poruchami)

MTBF je štatistická veličina, ktorá slúži na ohodnotenie spoľahlivosti technického zariadenia alebo výrobku. Vzťahuje sa na zariadenie alebo výrobok, ktoré sa opravujú.

Pre zariadenia a výrobky, ktoré sa neopravujú, sa určuje MTTF - Mean Time to Failure (Stredná doba do poruchy).

V prípade výrobného zariadenia sa MTBF vypočíta ako skutočný výrobný čas, vydelený počtom porúch.

MTBF = Celkový prevádzkový čas / Počet porúch

Skutočný výrobný čas sa vypočíta ako rozdiel plánovaného výrobného času a prestojov, teda takých časov, kedy výrobné zariadenia nevyrába.

MTBF by sa malo vzťahovať iba na náhodné zlyhania a nie na prvotné chyby v počiatočnej fáze uvádzania zariadenia do výroby (early-life), alebo chyby na konci životnosti zariadenia (end-of life).

MTBF a MTTF sú časové hodnoty. Udávajú sa v hodinách. Čím väčšia hodnota, tým je výrobné zariadenie spoľahlivejšie.


MTTR - Mean Time To Repair (Stredná doba opravy)

MTTR je štatistická veličina, ktorá vyjadruje priemernú dobu, ktorá je nutná na opravu zariadenia po poruche.

Výpočet MTTR:

MTTR = Celkový čas do obnovy po poruche / Celkový počet porúch

MTTR je časová veličina. Udáva sa v hodinách.

MTTR ovplyvňuje dostupnosť a nie spoľahlivosť. Čím vyššie je MTTR, tým horšia je kvalita systému. Tzn., ak trvá obnova systému po poruche dlhšie, tým má zariadenie horšiu dostupnosť.

Systém PROCE55 Maintenance umožňuje zaznamenávať jednotlivé udalosti reálneho procesu a tým merať a vyhodnocovať príslušné parametre, vrátane časových, ako napríklad: reakčnú dobu, dobu nástupu na poruchu, dobu diagnostiky, dobu opravy, dobu nábehu zariadenia po oprave do produkcie apod.

Spoľahlivosť a dostupnosť

Spoľahlivosť je schopnosť zariadenia vykonávať požadované funkcie, za daných podmienok, počas určeného časového obdobia.

Výpočet spoľahlivosti:

Dostupnosť na druhej strane predstavuje úroveň, do ktorej je zariadenie funkčné a k dispozícii, v prípade, že je vyžiadané jeho použitie.

Dostupnosť sa vypočíta:


OEE a TEEP

OEE - Overall Equipment Effectiveness (CEZ - Celková efektivita zariadení)

TEEP - Total Effective Equipment Performance

Podrobnejšie informácie o OEE a TEEP, nájdete na stránke: Čo je OEE.


Kontaktujte nás