KPIs v systému údržby

Software pro údržbu PROCE55 Maintenance měří výkonnost údržby. Využívá k tomu klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) a je nástrojem pro řízení a zlepšování.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Pro měření výkonnosti se v praxi používají praktické ukazatele, které kvantifikují celkovou výkonnost KPIs (Key Performance Indicators). Jsou vztažené na příslušný nebo kritický faktor úspěchu.

Mezi klíčové technické KPIs, které systém PROCE55 měří, patří:
MTBF - Mean Time Between Failures (Střední doba mezi poruchami)

MTBF je statistická veličina, která slouží k ohodnocení spolehlivosti technického zařízení nebo výrobku. Vztahuje se na zařízení nebo výrobek, které se opravují.

Pro zařízení a výrobky, které se neopravují, se určuje MTTF - Mean Time To Failure (Střední doba do poruchy).

V případě výrobního zařízení se MTBF vypočítá jako skutečný výrobní čas, vydělený počtem poruch.

MTBF = Celkový výrobní čas / Počet poruch

Skutečný výrobní čas se vypočítá jako rozdíl plánovaného výrobního času a prostojů, tedy takových časů, kdy výrobní zařízení nevyrábí.

MTBF by se mělo vztahovat pouze na náhodné selhání a ne na prvotní chyby v počáteční fázi uvádění zařízení do výroby (early-life), nebo na konci životnosti zařízení (end-of life).

MTBF a MTTF jsou časové hodnoty. Udávají se v hodinách. Čím větší hodnota, tím je výrobní zařízení spolehlivější.


MTTR - Mean Time To Repair (Střední doba opravy nebo obnovy)

MTTR je statistická veličina, která vyjadřuje průměrnou dobu, která je nutná na opravu zařízení po poruše.

Výpočet MTTR:

MTTR = Celkový čas do obnovy po poruše / Celkový počet poruch

MTTR je časová veličina. Udává se v hodinách.

MTTR ovlivňuje dostupnost a ne spolehlivost. Čím vyšší je MTTR, tím horší je kvalita systému. Tzn., pokud trvá obnova systému po poruše déle, tím má zařízení horší dostupnost.

Systém PROCE55 Maintenance umožňuje zaznamenávat jednotlivé události reálného procesu a tím měřit a vyhodnocovat příslušné parametry, včetně časových, jako například: reakční dobu, dobu nástupu na poruchu, dobu diagnostiky, dobu opravy, dobu náběhu zařízení po opravě do produkce apod.

Spolehlivost a dostupnost

Spolehlivost je schopnost zařízení provádět požadované funkce, za daných podmínek, během určeného časového období.

Vypočítá se jako:

Dostupnost na druhé straně představuje úroveň, do které je zařízení funkční a k dispozici, v případě, že je vyžádáno jeho použití.

Výpočet dostupnosti:
OEE a TEEP

OEE - Overall Equipment Effectiveness (CEZ - Celková efektivita zařízení)

TEEP - Total Effective Equipment Performance

Podrobnější informace o OEE a TEEP, najdete na stránce: Co je OEE.Kontaktujte nás