Aplikácia PROCE55 Maintenance

Systém pre riadenie, automatizáciu a mobilizáciu procesov údržby a Industry 4.0. Plánovanie a riadenie údržby. Manažment náhradných dielov. Mobilná údržba. Online integrácia a rozšírenie funkcionality SAP. Integrácia a zber dát zo strojov. Agilná implementácia.

Pre výrobné firmy je zabezpečenie prevádzkyschopnosti výrobných zariadení kritickou požiadavkou. Neplánované výpadky strojov a liniek sú nákladné, spôsobujú prestoje vo výrobe a následné oneskorenie dodávok. Optimalizácia nákladov na údržbu je ďalšou kľúčovou požiadavkou.

PROCE55 Maintenance je moderný, výkonný, agilný CMMS (Computerized maintenance management system) softvér pre manažment, automatizáciu a mobilizáciu procesov v oblasti údržby a Priemysel 4.0. Je nástrojom digitalizácie v údržbe.

PROCE55 Maintenance

  • Slúži k zvyšovaniu prevádzkyschopnosti výrobných zariadení a optimalizáciu nákladov na údržbu.
  • Umožňuje plánovanie a riadenie údržby a súvisiacich procesov.
  • Je excelentne online integrovateľný so systémom SAP, inými systémami a aplikáciami, ako aj s výrobnými technológiami.
  • Má priateľské užívateľské rozhranie optimalizované pre používanie pracovníkmi údržby a preto je jednoducho použiteľným nástrojom pre údržbárov.
  • Uchováva a zdieľa know-how údržby.
  • Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú štandardné podnikové aplikácie typu SAP nemajú, alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Riešenie svetovej úrovne pre plánovanie a riadenie údržby a Priemysel 4.0

Aplikácia na riadenie údržby PROCE55 Maintenance je nástrojom na riešenie týchto požiadaviek. Využívaním procesnej inteligencie, integrácie strojov, zariadení technológií a rôznych systémov (vrátane ERP typu SAP), ako aj mobility v kontexte Industry 4.0, uchovávaním a zdieľaním know-how, získava zákazník riešenie svetovej úrovne (state of the art).

Získate procesnú inteligenciu a vhľad do procesov (Process insight)

Riešenie PROCE55 pracuje s diskrétnymi udalosťami a zaznamenáva dynamiku reálneho procesu, takže

  • umožňuje analyzovať aspekty reálneho procesu vo vzťahu k časovej udalosti (parametre výrobného procesu a okolia, činnosť obsluhy, apod.) v kontexte ERP biznis objektov (zákazka, materiál, a pod.),
  • analyzovať výkonnosť (Performance analysis),
  • a tým umožňuje správne porozumieť procesom a optimalizovať ich (Continuous improvement).

Procesne integrujete shop floor so systémom SAP

Systém PROCE55 so svojimi unikátnymi schopnosťami integrácie rozširuje dosah SAP do shop floor procesov. Biznis objekty v SAP sú online prepojené s príslušnými reálnymi dátami zbieranými strojmi a inteligentnými výrobnými linkami. Táto bezzlomová (seamless) integrácia zlepšuje riadenie procesov v reálnom čase.

PROCE55 automatizuje biznis procesy naprieč celým podnikom (end-to-end procesy). Tým sa eliminujú prekážky, znižuje plytvanie a straty (Lean prístup).

Podporíte agilitu a inovatívnosť. Rýchla implementácia a výsledky

SW PROCE55 je konfigurovateľný podľa potrieb zákazníka. Základnú funkcionalitu je možné nasadiť veľmi rýchlo a flexibilne. Je možné ju jednoducho adaptovať na potreby zákazníka (ušiť na mieru). Veľkou výhodou je možnosť doplniť špecifickú funkcionalitu, ktorú zákazník potrebuje. Implementácia funkcionality je možná postupne (step by step), čo prináša rýchle výsledky (quick wins).

Systém PROCE55 Maintenance podporí Vašu agilitu a inovatívnosť. Tým získate konkurenčnú výhodu.

Riešenie podporuje neustálu priebežnú optimalizáciu a zlepšovanie (continuous improvement). To umožňuje unikátne BPM (Business process management) technológia, na ktorej je program PROCE55 založený. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať.

Online integrujete a rozšírite funkcionalitu SAP

Informačný systém pre inteligentnú údržbu PROCE55 Maintenance je procesne orientovaný. Môže byť použitý ako samostatná aplikácia, alebo môže byť online integrovaný so systémom SAP. V takom prípade IS PROCE55 Maintenance rozširuje štandardnú funkcionalitu systému SAP, čo užívateľom prináša výhody špecifických vylepšení a zvyšuje výkonnosť relevantných procesov.

Mobilizujete procesy údržbu - mobilná údržba

Natívna mobilná aplikácia pre údržbu PROCE55 Mobile Maintenance prináša do procesov údržby mobilitu (mobilná údržba) a možnosť práce offline, keď SAP alebo sieťové pripojenie sú nedostupné. Mobilita zabezpečuje, že informácie sú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek.

Digitalizujete - digitálna údržba, eliminujete papiere

Program PROCE55 Maintenance je optimálnym nástrojom pre digitalizáciu v údržbe a bezpapierovú údržbu (Paperless maintenance).

Neustály rozvoj na základe trendov a poznatkov z reálnej praxe

East-Gate funkcionalitu PROCE55 Maintenance neustále rozvíja na základe skúseností z reálnych projektov, realizovaných pre špičkové svetové priemyselné firmy, a v súlade s trendami inteligentnej údržby - Smart maintenance a Smart factory.


Kontaktujte nás