Integrácia a IT kontext

ZÍSKAJTE AGILITU A INOVATÍVNOSŤ

Spájame branžové know-how so schopnosťou automatizovať procesy a integrovať systémy a technológie, aby sme zvýšili agilitu, inovatívnosť a prevádzkovú výkonnosť našich zákazníkov

Balíkové podnikové aplikácie typu ERP (SAP, Oracle, Microsoft, atď.) v podnikoch automatizujú štandardné biznis procesy. Podnikom však často chýba podpora pre špecifické kľúčové firemné procesy, najmä vo výrobe a logistike, ktorými sa odlišujú od iných firiem a ktoré im poskytujú konkurenčnú výhodu.

Optimálnou úlohou ERP systémov je rola firemnej chrbtice, špecifické procesy môžu byť podporované prostredníctvom optimalizovaných špecializovaných IT riešení, ktoré sú integrované s ERP. Dnes, keď väčšina organizácií potrebuje pre svoj biznis viac ako jeden IT systém, je v tejto súvislosti kritickou otázkou integrácia.

Na základe skúseností z mnohých projektov vieme, že štandardné ERP systému obvykle dostatočne nepokrývajú potreby výrobných firiem. Limity, s ktorými zákazníci bývajú konfrontovaní, sú (1) funkcionalita, ktorá dostatočne nepokrýva potreby a špecifiká výrobného závodu, (2) komplikované použitie, vyžadujúce značné nároky na čas a kvalifikáciu obsluhy a (3) nepružnosť pri realizácii zmien.

S pomocou PROCE55 podnik získa firemné špecifické riešenie, ktoré podporí jeho konkurenčnú výhodu a rozšíri funkcionalitu ERP do prevádzkových (shop-floor) procesov.

Riešenia založené na technológii PROCE55 umožňujú optimálnu automatizáciu špecifických biznis procesov (napr. logistika, výroba, sklady, údržba, atď.) a umožňujú bezzlomovú integráciu so štandardnými, ako aj legacy systémami. To umožňuje dosiahnuť veľmi vysokú úroveň automatizácie a vertikálnej integrácie biznis procesov.

V dôsledku reálneho zvýšenie výkonnosti procesov bude dosiahnutá vyššia produktivita a zníženie procesných nákladov. PROCE55 umožní jednoduchú implementáciu firemných špecifických riešení, doplní existujúci podnikový softvér a dodá agilitu do biznis operácií. Kritickým faktorom úspešnosti je kontinuálna optimalizácia biznis procesov pokiaľ ide o výkonnosť ako aj znižovanie procesných nákladov. Optimalizácia biznis procesov môže byť dosiahnutá len cez efektívne vykonávanie procesov, reporting, monitorovanie, analýzu a patričný redizajn, čo umožňuje Business Process Management (BPM). PROCE55 umožňuje, v závislosti od meniaceho sa biznis prostredia, jednoduchú a flexibilnú adaptáciu riešenia použitím modelovania, takže podporované biznis procesy môžu byť optimalizované kontinuálne.


Kontaktujte nás